Είμαστε σχεδόν έτοιμοι

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – «ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΟΥΝΟΥ KID ΜΠΑΣΚΕΤΑΚΙ»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΦΡΗΣΛΑΝΤΚΑΜΠΙΝΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία γάλακτος, γαλακτοκομικών προϊόντων και παιδικών τροφών» και τον διακριτικό τίτλο «FRIESLANDCAMPINA HELLAS S.A» με ΑΦΜ 094116856 και ΓΕΜΗ 350101000, που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Νικ. Ζεκάκου 18 και Κων. Καραμανλή (εφεξής « Διοργανώτρια»), σε συνεργασία με τη διαφημιστική εταιρεία με την επωνυμία επωνυμία «Bold Ogilvy Ανώνυμη Εταιρεία Επικοινωνίας» μεΑΦΜ 094101900 και ΓΕΜΗ 339401000, που εδρεύει στο Γέρακα Αττικής, οδός Ημαθίας 10 (εφεξής «Διαφημιστική»), καθώς και με την εταιρεία Care Direct AE με ΑΦΜ 095594723 και ΓΕΜΗ 4396601000 που εδρεύει στη Δάφνη Αττικής, οδός Δερβενακίων 8 (εφεξής «Care Direct») (από κοινού η Διοργανώτρια, η Διαφημιστική και η Care Direct καλούμενες «Εταιρείες») διοργανώνει ηλεκτρονικά, μέσω του microsite www.nounoubasketaki.gr (εφεξής «Διαδικτυακός Τόπος») και μέσω του messenger bot της Facebook σελίδας NOYNOY της Διοργανώτριας http://m.me/NOYNOY.gr/, τον παρόντα διαγωνισμό με τίτλο «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΟΥΝΟΥ KID ΜΠΑΣΚΕΤΑΚΙ» (εφεξής «Διαγωνισμός») με σκοπό την προώθηση των προϊόντων γάλακτος «ΝΟΥΝΟΥ Kid», ψυγείου και εβαπορέ, όπως εξειδικεύονται στον όρο 4.

Οι Εταιρείες συμμετέχουν στον Διαγωνισμό ως εξής: α) Η Διοργανώτρια διαθέτει τα δώρα του Διαγωνισμού και αναλαμβάνει εν γένει τη διοργάνωση και ολοκλήρωση του Διαγωνισμού, ενώ είναι υπεύθυνη επεξεργασίας του αρχείου προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό, β) η Διαφημιστική αναλαμβάνει την τεχνική υποστήριξη της ηλεκτρονικής διεξαγωγής του Διαγωνισμού και την ενημέρωση των νικητών και εκτελεί στο πλαίσιο των παραπάνω καθηκόντων της την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό, και γ) η Care Direct συντονίζει τη διαδικασία παράδοσης των Δώρων στους νικητές, παρέχει υπηρεσίες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό (εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις) μέσω της Γραμμής Επικοινωνίας 2109287400 και εκτελεί στο πλαίσιο των παραπάνω καθηκόντων της την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό. Όλες οι Εταιρείες, τόσο η Διοργανώτρια ως υπεύθυνη επεξεργασίας όσο και η Διαφημιστική και η Care Direct ως εκτελούσες την επεξεργασία, προβαίνουν σε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες του Διαγωνισμού και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με το οικείο νομοθετικό πλαίσιο.

2. Δώρα

Οι νικητές του Διαγωνισμού θα είναι συνολικά έξι χιλιάδες εννέα (6.009) και θα αναδεικνύονται μέσω αυτόματου ηλεκτρονικού μηχανισμού κατακύρωσης, με προκαθορισμένη λίστα νικητήριων στιγμών και χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Τα δώρα του Διαγωνισμού είναι τα ακόλουθα (εφεξής «Δώρα» και έκαστο εξ αυτών «Δώρο»):

  • Έξι χιλιάδες (6.000) Spalding μπάλες με λογότυπο ΝΟΥΝΟΥ (100 μπάλες ανά ημέρα).
  • Εννέα (09) μπασκέτες STREAM LINE 1268 (1 μπασκέτα ανά εβδομάδα)

2. Διάρκεια

Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από τη, Δευτέρα 23/05/2022 ώρα 08:00:00 έως και την Πέμπτη 21/07/2022 ώρα 23:59 (« Διάρκεια»). Οποιαδήποτε συμμετοχή εκτός αυτών των χρονικών ορίων δεν θα είναι δυνατή. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή να μειώσει τη Διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού, με πρoηγούμενη σχετική ανακοίνωση στον Διαδικτυακό Τόπο και στη Facebook σελίδα της Διοργανώτριας.

3. Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Εξαιρούνται και δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό οι εργαζόμενοι των Εταιρειών και οι συγγενείς αυτών α΄ βαθμού, καθώς και οι σύζυγοί τους.

Ως έγκυρη συμμετοχή νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στον Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει υποβληθεί εντός της Διάρκειας του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στους παρόντες όρους, και εν γένει είναι εντός του πλαισίου του Διαγωνισμού και πληροί τους παρόντες Όρους, (β) δεν αντιβαίνει στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, στα χρηστά ήθη και στη δημόσια τάξη, και (γ) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας, αυτή καθ’ εαυτή η συμμετοχή προϊόν παράνομης ή αθέμιτης τεχνικής επιρροής στα συστήματα της Διοργανώτριας ή στο μηχανισμό ανάδειξης νικητών ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντα ή τρίτου.

Οποιαδήποτε συμμετοχή σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που ο Συμμετέχων δεν πληροί τους παρόντες όρους συμμετοχής στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) σε περίπτωση που συντρέχει στο πρόσωπο του Συμμετέχοντα κώλυμα βάσει των παρόντων όρων συμμετοχής, (γ) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η παράδοση του δώρου στον νικητή εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας που τάσσεται στους παρόντες Όρους Συμμετοχής, (δ) εάν ο νικητής δεν παρουσιάσει την ταυτότητα ή διαβατήριο ή κάποιο άλλο δημόσιο έγγραφο ταυτοπροσωπίας κατά την παραλαβή του Δώρου. Η Διοργανώτρια σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι στο πρόσωπο κάποιου Συμμετέχοντα ή νικητή συντρέχει κάποια από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις, έχει το δικαίωμα να προβεί στην ακύρωση της συμμετοχής του, σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και κατά το στάδιο της απόδοσης του δώρου.

Εάν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε Συμμετέχων στον Διαγωνισμό παραβιάζει ή υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ή και απλές ενδείξεις ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό της Διοργανώτριας ή τους όρους του Διαγωνισμού με αντικανονικές ενέργειες, η συμμετοχή του στο Διαγωνισμό ακυρώνεται αμέσως κατά τα ανωτέρω, και οι Εταιρείες επιφυλάσσονται παντός νομίμου δικαιώματός τους.

4. Τρόπος συμμετοχής στον Διαγωνισμό

Με κάθε αγορά τουλάχιστον ενός (1) προϊόντος που συμμετέχει στον Διαγωνισμό σε οποιοδήποτε από τα καταστήματα που συμμετέχουν στον Διαγωνισμό, τα οποία αναφέρονται στο Παράρτημα Α (εφεξής «Συμμετέχοντα Καταστήματα»), και την έκδοση της αντίστοιχης απόδειξης λιανικής πώλησης, ο καταναλωτής αποκτά και μία συμμετοχή στον Διαγωνισμό.

Τα προϊόντα που συμμετέχουν στον Διαγωνισμό είναι τα παρακάτω προϊόντα ΝΟΥΝΟΥ Kid (εφεξής «Συμμετέχοντα Προϊόντα», και έκαστο εξ αυτών «Συμμετέχον Προϊόν»):

α) ΝΟΥΝΟΥ Κid Εβαπορέ Πολυσυσκευασία, 6Χ400gr

β) ΝΟΥΝΟΥ Κid Ψυγείου 1lt και

γ) NOYNOY Kid Ψυγείου 1,5lt.

Διευκρινίζεται ότι μία απόδειξη λιανικής από Συμμετέχον Κατάστημα, η οποία περιέχει αγορά κατ’ ελάχιστον ενός Συμμετέχοντος Προϊόντος, ισοδυναμεί με μία Συμμετοχή στον Διαγωνισμό, ακόμη δηλαδή και εάν περιέχει περισσότερα του ενός Συμμετέχοντα Προϊόντα. Δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στον Διαγωνισμό με τιμολόγιο αγοράς από τα Συμμετέχοντα Καταστήματα, μόνο με απόδειξη λιανικής.

Κάθε καταναλωτής που συμμετέχει στον Διαγωνισμό («Συμμετέχων») έχει δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών στον Διαγωνισμό, και δεδομένου ότι η ανάδειξη των νικητών γίνεται μέσω αυτόματου ηλεκτρονικού μηχανισμού κατακύρωσης, είναι τεχνικά δυνατό κάποιος Συμμετέχων να κερδίσει περισσότερα τους ενός (1) Δώρα.

Στη συνέχεια, ο Συμμετέχων μπορεί να λάβει μέρος στον Διαγωνισμό ακολουθώντας κάποια από τις ακόλουθες εναλλακτικές διαδικασίες, και συγκεκριμένα μπορεί να υποβάλει τη συμμετοχή του είτε μέσω της εφαρμογής του Facebook Messenger, στο http://m.me/NOYNOY.gr/ είτε μέσω του Διαδικτυακού Τόπου www.nounoubasketaki.gr.

4.1 Υποβολή Συμμετοχής μέσω της εφαρμογής του Facebook Messenger

Στην περίπτωση που επιλέξει να υποβάλει τη συμμετοχή του μέσω της εφαρμογής του Facebook Messenger, ο Συμμετέχων οδηγείται στο messenger bot της Facebook σελίδας ΝΟΥΝΟΥ της Διοργανώτριας στο http://m.me/NOYNOY.gr/, και επιλέγει από τις αυτοματοποιημένες απαντήσεις του bot ότι επιθυμεί να παίξει στον Διαγωνισμό του ΝΟΥΝΟΥ Kid Μπασκετάκι. Σε επόμενο βήμα, του ζητείται να ανεβάσει το αρχείο φωτογραφίας με την απόδειξης αγοράς του, που περιέχει κάποιο από τα Συμμετέχοντα Προϊόντα ΝΟΥΝΟΥ Kid που έχει αγοράσει κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, αφού προηγουμένως διαβάσει και αποδεχθεί τους Όρους Συμμετοχής στον Διαγωνισμό που του εμφανίζονται ως link. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή από έκαστο Συμμετέχοντα των Όρων Συμμετοχής στον Διαγωνισμό. Με την ανάρτηση της απόδειξης αγοράς, αυτομάτως βγαίνει μήνυμα σε έκαστο Συμμετέχοντα εάν έχει κερδίσει κάποιο από τα 6.009 Δώρα ή όχι.

Εάν έχει κερδίσει, ο Συμμετέχων καλείται να συμπληρώσει τη φόρμα που του εμφανίζεται με τα ακόλουθα προσωπικά στοιχεία του: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση (οδός, αριθμός, πόλη/περιοχή, ΤΚ), e-mail και κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας). Τα εν λόγω στοιχεία είναι απαραίτητα για τις ανάγκες της αποτελεσματικής ολοκλήρωσης και δημοσιότητας του Διαγωνισμού και της παράδοσης του Δώρου, σύμφωνα με όσα αναφέρονται αναλυτικά στον Όρο 7. Πριν την υποβολή της παραπάνω φόρμας, ο νικητής θα πρέπει πρώτα να χορηγήσει ρητώς τη συναίνεσή του για την επεξεργασία των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων του για τους ανωτέρω συγκεκριμένους σκοπούς, διαβάζοντας και αποδεχόμενος τη Δήλωση Συναίνεσης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων που του εμφανίζεται ως link, το οποίο είναι προαπαιτούμενο για να γίνει η παραλαβή του Δώρου. Μετά τη συμπλήρωση της παραπάνω φόρμας, ο νικητής θα ενημερώνεται με μήνυμα μέσω της εφαρμογής Facebook Messenger ότι μπορεί να τροποποιήσει τα στοιχεία αποστολής του δώρου του, εάν το επιθυμεί, μέσω της Γραμμής Επικοινωνίας 210 9287400, το αργότερο εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από τη λήψη του μηνύματος.

4.2 Υποβολή Συμμετοχής μέσω του Διαδικτυακού Τόπου

Στην περίπτωση που δεν διαθέτει προσωπικό λογαριασμό στο Facebook Messenger ή επιλέξει να υποβάλει τη συμμετοχή του μέσω του Διαδικτυακού Τόπου www.nounoubasketaki.gr, ο Συμμετέχων οδηγείται στον Διαδικτυακό Τόπο και επιλέγει το πεδίο «Δεν έχεις Facebook Messenger;». Εκεί καλείται αντίστοιχα να ανεβάσει ως φωτογραφία/εικόνα μέσω της εφαρμογής την απόδειξη αγοράς που περιέχει κάποιο από τα Συμμετέχοντα Προϊόντα ΝΟΥΝΟΥ Kid, και να συμπληρώσει και να υποβάλει τη φόρμα συμμετοχής που του εμφανίζεται, με τα ακόλουθα προσωπικά του στοιχεία: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση (οδός, αριθμός, πόλη/περιοχή, ΤΚ), e-mail και κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας, τα οποία είναι απαραίτητα για τις ανάγκες της αποτελεσματικής διεξαγωγής, ολοκλήρωσης και δημοσιότητας του Διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα αναφέρονται αναλυτικά στον Όρο 7.

Πριν την υποβολή της παραπάνω φόρμας συμμετοχής, ο Συμμετέχων θα πρέπει προηγουμένως:

α) να διαβάσει και αποδεχθεί τους Όρους Συμμετοχής του Διαγωνισμού που του εμφανίζονται ως link. Ομοίως και εδώ η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή από έκαστο Συμμετέχοντα των Όρων Συμμετοχής στον Διαγωνισμό.

β) να χορηγήσει ρητώς τη συναίνεσή του για την επεξεργασία των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων του για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, διαβάζοντας και αποδεχόμενος τη Δήλωση Συναίνεσης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων που του εμφανίζεται ως link, το οποίο είναι επίσης προαπαιτούμενο για να λάβει μέρος στον Διαγωνισμό.

Μετά την υποβολή της συμμετοχής και την ανάρτηση της φωτογραφίας κατά τα ανωτέρω, αυτομάτως βγαίνει μήνυμα σε έκαστο Συμμετέχοντα εάν έχει κερδίσει κάποιο από τα 6.009 Δώρα ή όχι, μέσω του διαδικτυακού τόπου. Εάν ο συμμετέχων έχει αναδειχθεί νικητής, θα του αποστέλλεται και ένα sms, στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που θα έχει δηλώσει, με το οποίο θα ενημερώνεται ότι μπορεί να τροποποιήσει τα στοιχεία της αποστολής του δώρου του, εάν το επιθυμεί, μέσω της Γραμμής Επικοινωνίας 210-9287400, το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την λήψη του sms.

4.3. Προϋποθέσεις εγκυρότητας της απόδειξης λιανικής και της φωτογραφίας

της

Για να είναι έγκυρη μια απόδειξη λιανικής ώστε να συμμετέχει στον Διαγωνισμό, θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστον την αγορά ενός από τα Συμμετέχοντα Προϊόντα, η αγορά να έχει γίνει από κάποιο από τα Συμμετέχοντα Καταστήματα, εντός της Διάρκειας του Διαγωνισμού, δηλαδή στο διάστημα από 23/05/2022 και ώρα 08:00 και έως 21/07/2022 και ώρα 23:59, και να αναγράφεται σε αυτήν με σαφήνεια η ονομασία του Συμμετέχοντος Προϊόντος, ώστε να μπορεί να ταυτοποιηθεί/αναγνωρισθεί από το σύστημα το εν λόγω προϊόν.

Επιπλέον, για να είναι έγκυρη η φωτογραφία μιας απόδειξης αγοράς προϊόντος θα πρέπει να περιλαμβάνει καθαρά και ευκρινώς, τα παρακάτω στοιχεία: τα στοιχεία του Συμμετέχοντος Καταστήματος (επωνυμία και Α.Φ.Μ), την ημερομηνία και ώρα αγοράς, το Συμμετέχον Προϊόν NOYNOY Kid που έχει αγοραστεί με την απόδειξη αυτή, την ονομασία του Συμμετέχοντος Προϊόντος NOYNOY Kid, και το συνολικό ποσό αγοράς της απόδειξης. Αν η απόδειξη είναι πολύ μεγάλη, μπορεί να φωτογραφηθεί διπλωμένη, αρκεί να φαίνονται στη φωτογραφία τα παραπάνω στοιχεία.

Δεν είναι δυνατή συμμετοχή στον Διαγωνισμό με τη χρήση της ίδιας απόδειξης για πάνω από μία φορά.

Μετά την ανάρτηση της φωτογραφίας από τον Συμμετέχοντα, το σύστημα θα αναγνωρίζει, μέσω αυτοματοποιημένης ηλεκτρονικής εφαρμογής, εάν είναι έγκυρη ή όχι η απόδειξη συμμετοχής, σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται παραπάνω, καθώς και ότι η συγκεκριμένη απόδειξη δεν έχει αναρτηθεί προηγουμένως στο microsite του Διαγωνισμού. Μετά την παραπάνω επιβεβαίωση, θα εμφανίζεται στον Συμμετέχοντα το μήνυμα εάν έχει κερδίσει κάποιο από τα Δώρα ή όχι.

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η αυτόματη αναγνώριση από το σύστημα μιας απόδειξης λιανικής (π.χ. σε περίπτωση που αυτή είναι σκισμένη ή αλλοιωμένη), τότε θα εμφανίζεται στον συμμετέχοντα μήνυμα (μέσω του Διαδικτυακού Τόπου ή της εφαρμογής Facebook Messenger, κατά περίπτωση), το οποίο θα του δίνει τη δυνατότητα να ζητήσει να γίνει έλεγχος από τη Διαφημιστική της εγκυρότητας ή μη της απόδειξης. Εφόσον ζητηθεί, η Διαφημιστική θα πραγματοποιεί τον έλεγχο, σε περίπτωση δε που διαπιστωθεί ότι η απόδειξη είναι έγκυρη, θα ολοκληρώνεται η υποβολή της συμμετοχής επί τόπου κατά τον έλεγχο, και η κατακύρωση ή μη Δώρου θα γίνεται βάσει της τυχόν Νικητήριας Στιγμής κατά το συγκεκριμένο χρονικό σημείο. Σε κάθε περίπτωση, ο συμμετέχων θα ενημερώνεται για το αποτέλεσμα του ελέγχου της απόδειξης και για το εάν, σε περίπτωση έγκυρης απόδειξης, έχει αναδειχθεί νικητής, εντός μίας εργάσιμης ημέρας από το αίτημα ελέγχου: α) για αυτούς που συμμετέχουν μέσω της εφαρμογής Facebook Messenger, με μήνυμα μέσω της εν λόγω εφαρμογής και β) για αυτούς που συμμετέχουν μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, με sms στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της φόρμας συμμετοχής.

5. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού

5.1 Οι έγκυρες αποδείξεις αγοράς κερδίζουν τα έξι χιλιάδες εννέα (6.009) Δώρα που περιγράφονται στον Όρο 2 σε συγκεκριμένες και προκαθορισμένες χρονικές στιγμές εντός της Διάρκειας του Διαγωνισμού (εφεξής «Νικητήριες Στιγμές»). Οι Νικητήριες Στιγμές καθορίζονται τυχαία από τη Διαφημιστική, και καταγράφονται και συμπεριλαμβάνονται σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος παραδίδεται στη Διοργανώτρια και τη Συμβολαιογράφο Σπυριδοπούλου Χαρίκλεια πριν την έναρξη του Διαγωνισμού, και παραμένει σφραγισμένος στα χέρια τους μέχρι το τέλος του Διαγωνισμού, προς εξασφάλιση του αδιάβλητου της διαδικασίας.

Ειδικότερα, οι νικητές των έξι χιλιάδων εννέα (6.009) Δώρων θα αναδειχθούν αυτόματα μέσω ηλεκτρονικού αδιάβλητου συστήματος, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, μέσω χρήσης αλγορίθμου που θα στηρίζεται στις προκαθορισμένες Νικητήριες Στιγμές. Ο πρώτος Συμμετέχων που ανεβάζει τη φωτογραφία της απόδειξής του μετά από μία Νικητήρια Στιγμή (ημερομηνία, ώρα, λεπτό, δευτερόλεπτο όπως καταγράφονται στο σύστημα (Διαδικτυακό Τόπο/εφαρμογή messenger) κερδίζει.

Οι Νικητήριες Στιγμές προκαθορίζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε τα Δώρα να κατακυρώνονται ως εξής:

•100 Spalding μπάλες με λογότυπο ΝΟΥΝΟΥ ανά ημέρα.

•1 Μπασκέτα STREAM LINE 1268 ανά εβδομάδα.

6. Διαδικασία απόδοσης των Δώρων

6.1 Ενημέρωση των νικητών

Οι νικητές των έξι χιλιάδων εννέα (6.009) Δώρων θα ενημερώνονται ότι έχουν αναδειχθεί νικητές του Διαγωνισμού ως ακολούθως: α) σε κάθε περίπτωση με απευθείας μήνυμα, το οποίο θα εμφανίζεται αυτόματα στον υπολογιστή τους μετά την καταχώρηση της απόδειξης κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, και β) ειδικά για τους νικητές που έχουν υποβάλει τη συμμετοχή τους μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, με αποστολή sms στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που θα έχουν δηλώσει στη φόρμα συμμετοχής.

Εφόσον προκύψει οποιοδήποτε ζήτημα κατά τη διαδικασία παράδοσης του Δώρου (π.χ. σε περίπτωση ανακριβών ή ελλιπών στοιχείων παράδοσης) και εν γένει εάν απαιτηθεί για την παράδοση του Δώρου, θα πραγματοποιηθεί επικοινωνία με τον νικητή (στο e-mail ή στο κινητό τηλέφωνο που θα έχει δηλώσει, εφόσον είναι σωστά) και θα του ζητηθεί η επιβεβαίωση των στοιχείων του, τα οποία είναι απαραίτητα για την παράδοση του δώρου (π.χ ονοματεπώνυμο, πλήρης διεύθυνση).

6.2 Δημοσιότητα

Κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, και συγκεκριμένα στο τέλος έκαστης εβδομάδας, ο αριθμός των Δώρων (μπαλών και μπασκέτας), που θα έχουν κατακυρωθεί στους νικητές εντός της εν λόγω εβδομάδας μέσω του αυτόματου ηλεκτρονικού μηχανισμού κατακύρωσης, θα αναρτάται για λόγους διαφάνειας στον Διαδικτυακό Τόποwww.nounoubasketaki.gr , όπου θα παραμείνει αναρτημένος μέχρι τις 20.08.2022.

6.3 Παραλαβή των Δώρων

Τα έξι χιλιάδες εννέα (6.009) Δώρα του Διαγωνισμού θα παραδοθούν στους νικητές στη διεύθυνση που θα έχουν δηλώσει κατά τα ανωτέρω, υπό τον συντονισμό της εταιρείας Care Direct, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανάδειξή τους ως νικητών (εκτός εάν υπάρξουν τεχνικές δυσχέρειες ή μη σύμπραξη του νικητή κατά τη διαδικασία παράδοσης), ως εξής:

· Οι 6.000 μπάλες θα παραδοθούν μέσω της εταιρείας ταχυμεταφορών/courier Speedex.

· Οι 9 μπασκέτες θα παραδοθούν από την εταιρεία Intersport, μέσω της συνεργαζόμενης με αυτήν μεταφορικής εταιρείας.

Κατά την παραλαβή του Δώρου του, κάθε νικητής υποχρεούται να επιδείξει αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή άλλο δημόσιο έγγραφο ταυτοπροσωπίας εν ισχύ, προκειμένου να διασταυρωθεί ότι είναι πράγματι ο νικητής σύμφωνα με τα δηλωθέντα στοιχεία και ότι έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του.

Οι αποστολές των Δώρων θα πραγματοποιούνται σταδιακά μετά από την ανάδειξη των νικητών. Σε περίπτωση που το αργότερο έως 20/08/2022 , οποιοσδήποτε νικητής:

· δεν ευρεθεί για οποιονδήποτε λόγο (όπως ενδεικτικά εάν έχει δηλώσει ανακριβή στοιχεία ή δεν έχει δηλώσει τα στοιχεία του ή δεν έχει ευρεθεί ή ανταποκριθεί σε απόπειρες τηλεφωνικής επικοινωνίας) ή

· αρνηθεί να παραλάβει το Δώρο ή αρνηθεί να επιδείξει έγγραφο ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση ή

· δεν ευρεθεί από την εταιρεία ταχυμεταφορών ή τη μεταφορική εταιρεία ούτε επικοινωνήσει με αυτήν ή προσέλθει σε αυτήν για την παραλαβή του Δώρου, παρά τα ειδοποιητήρια.

τότε ο συγκεκριμένος νικητής χάνει αυτομάτως και οριστικά, μετά την παρέλευση της ως άνω ημερομηνίας της 20/08/2022, το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου, οι Εταιρείες απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη και η Διοργανώτρια δικαιούται να διαθέσει (ή μη) το Δώρο κατά την απόλυτη κρίση της.

Μέχρι την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία της 20/08/2022, και κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα-Παρασκευή, εξαιρουμένων αργιών) από 09:00 έως 21:00, οι νικητές μπορούν να καλούν στην Care Direct, και συγκεκριμένα στον τηλεφωνικό αριθμό 210-9287400, για πληροφορίες που αφορούν την κατάσταση αποστολής του δώρου τους.

7. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό αποτελεί σαφή εκ μέρους του κάθε Συμμετέχοντα ή/και νικητή δήλωση συναίνεσης για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με τον Ν. 4624/2019 και τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2016/679, για τις ανάγκες της διεξαγωγής, ολοκλήρωσης και δημοσιότητας του Διαγωνισμού. Νομική βάση της επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων έκαστου συμμετέχοντα ή/και νικητή είναι η συναίνεσή του, η οποία παρέχεται μέσω ρητής και θετικής δήλωσής του κατά τα ανωτέρω υπό 4 αναφερόμενα, κατόπιν επαρκούς ενημέρωσής του δυνάμει του Εντύπου Δήλωσης Συναίνεσης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων και των παρόντων Αναλυτικών Όρων Συμμετοχής.

Αναφορικά με όσους υποβάλουν τη συμμετοχή τους μέσω της εφαρμογής Facebook Messenger κατά τα ανωτέρω υπό 4.1 αναφερόμενα, συλλέγονται τα προσωπικά δεδομένα τους (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, e-mail και κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας) μόνο όσων έχουν αναδειχθεί νικητές. Σκοπός σύστασης του εν λόγω αρχείου, το οποίο περιέχει τα ελάχιστα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τις ανάγκες της αποτελεσματικής ολοκλήρωσης και δημοσιότητας του Διαγωνισμού, είναι η δυνατότητα ταυτοποίησης των νικητών, η διενέργεια της παράδοσης των Δώρων, και η δυνατότητα ευχερούς επικοινωνίας με τους νικητές για τους σκοπούς απόδοσης των Δώρων.

Αναφορικά με όσους υποβάλουν τη συμμετοχή τους μέσω του Διαδικτυακού Τόπου κατά τα ανωτέρω υπό 4.2 αναφερόμενα, συλλέγονται εξαρχής τα προσωπικά δεδομένα (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, e-mail και κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας) όλων των Συμμετεχόντων. Σκοπός σύστασης του εν λόγω αρχείου, το οποίο περιέχει τα ελάχιστα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τις ανάγκες της αποτελεσματικής διεξαγωγής, ολοκλήρωσης και δημοσιότητας του Διαγωνισμού, είναι η δυνατότητα επικοινωνίας με τους συμμετέχοντες σε περίπτωση οποιουδήποτε τεχνικού προβλήματος κατά την υποβολή της συμμετοχής τους, η δυνατότητα ταυτοποίησης των νικητών, η διενέργεια της παράδοσης των Δώρων και η δυνατότητα ευχερούς επικοινωνίας με τους νικητές για τους σκοπούς απόδοσης των Δώρων.

Υπεύθυνος επεξεργασίας των ανωτέρω αρχείων είναι η Διοργανώτρια, η δε επεξεργασία των περιεχόμενων σε αυτά προσωπικών δεδομένων θα εκτελείται από τη Διαφημιστική, η οποία έχει αναλάβει την τεχνική διαχείριση του Διαδικτυακού Τόπου και της Facebook σελίδας της Διοργανώτριας, καθώς και από την Care Direct που έχει αναλάβει τον συντονισμό της διαδικασίας απόδοσης των Δώρων στους νικητές. Αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό της παράδοσης των Δώρων και την ενδεχόμενη επικοινωνία για τον σκοπό αυτό, εφόσον χρειασθεί, θα διαβιβάζονται προσωπικά δεδομένα των νικητών στις ακόλουθες εταιρείες:

  • στην εταιρία ταχυμεταφορών/courier Speedex, που έχει αναλάβει να παραδώσει τις μπάλες.

· στην εταιρεία Intersport, που έχει αναλάβει να παραδώσει τις μπασκέτες, και στη συνεργαζόμενη με την εταιρεία αυτή μεταφορική εταιρεία.

Τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα θα τηρούνται σε κάθε περίπτωση μέχρι την ολοκλήρωση της απόδοσης των Δώρων και στη συνέχεια θα διατηρούνται από τις Εταιρείες για αρχειακούς λόγους έως 30/11/2022, οπότε και θα διαγράφονται οριστικά. Επιπροσθέτως, η Διαφημιστική θα μεριμνήσει για την διαγραφή, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παράδοσης των Δώρων, των στοιχείων επικοινωνίας των νικητών από την ανωτέρω εταιρεία Intersport, και σε κάθε περίπτωση για τη μη χρήση τους για προωθητικούς/διαφημιστικούς σκοπούς από την εν λόγω εταιρεία.

Όλα τα υποκείμενα προσωπικών δεδομένων (Συμμετέχοντες ή/και νικητές) διατηρούν α) το δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τις κατηγορίες δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας, τον σκοπό της επεξεργασίας, τους αποδέκτες αυτής, αλλά και τα στοιχεία του υπεύθυνου επεξεργασίας και των εκτελούντων την επεξεργασία, β) το δικαίωμα πρόσβασης σύμφωνα με το οποίο λαμβάνουν πληροφόρηση για τα προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν, καθώς και για την προέλευσή τους, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών, την εξέλιξη της επεξεργασίας για το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη ενημέρωση ή πληροφόρησή τους, τη λογική της τυχόν αυτοματοποιημένης επεξεργασίας και την κοινοποίηση σε τρίτους στους οποίους έχουν ανακοινωθεί τα δεδομένα γ) το δικαίωμα αντίρρησης, σύμφωνα με το οποίο έχουν δικαίωμα να προβάλουν οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων που τους αφορούν, ώστε αυτά να μην αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας καθώς και το δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής των προσωπικών τους δεδομένων, δ) το δικαίωμα ανάκλησης της παρούσας συγκατάθεσης ως προς την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων σύμφωνα με το οποίο η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα και ε) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 1-3, 11523 Αθήνα, τηλ: 2106475600, email: complaints@dpa.gr.). Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κάθε υποκείμενο προσωπικών δεδομένων δύναται να ασκήσει τα ως άνω δικαιώματα του κατόπιν αιτήματος του που θα απευθύνει στην Διοργανώτρια Εταιρεία που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Νικ. Ζεκάκου 18 και Κων. Καραμανλή, είτε ηλεκτρονικά μέσω αποστολής e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info.hellas@frieslandcampina.com., είτε τηλεφωνικά στο τμήμα εξυπηρέτησης καταναλωτών στο τηλέφωνο 800 11 668668.

Αν κάποιος εκ των Συμμετεχόντων ή νικητών του Διαγωνισμού επιλέξει να μην παράσχει τα Προσωπικά Δεδομένα που θα του ζητηθούν ή ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του, το γεγονός αυτό αυτονοήτως θα αναιρέσει τη δυνατότητα συμμετοχής του στο Διαγωνισμό και απόδοσης σε αυτόν του Δώρου αντίστοιχα.

8. Ευθύνη

Τα Δώρα καθορίζονται από τη Διοργανώτρια, είναι συγκεκριμένα και προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται ολικά ή μερικά με χρήματα, ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα δώρα. Σε περίπτωση συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, λόγων ασφαλείας ή άλλων περιστάσεων εκτός του ελέγχου της Διοργανώτριας, η Διοργανώτρια δύναται και δικαιούται να μην προσφέρει τα Δώρα, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δεν θα υποχρεούται σε προσφορά εναλλακτικού δώρου οποιασδήποτε μορφής και αξίας.

H Διοργανώτρια και εν γένει οι Εταιρείες δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ζημία ή/και βλάβη, σωματική ή άλλη ή/και ατύχημα τυχόν προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα του Διαγωνισμού, τη χρήση των δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετιζόμενη με τον Διαγωνισμό. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού και την ολοκλήρωση της διανομής των Δώρων, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται και η Διοργανώτρια θα δεν υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό.

Ο Διαγωνισμός δεν χορηγείται, δεν υποστηρίζεται και δε διεξάγεται από το Facebook, ούτε συνδέεται μαζί του με οποιονδήποτε τρόπο, ως εκ τούτου το Facebook δε φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση Συμμετέχοντα, νικητή ή οποιουδήποτε τρίτου προκύψει από τον παρόντα Διαγωνισμό ή σε σχέση με αυτόν.

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Οι Εταιρείες δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, οι Εταιρείες δεν ευθύνονται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων εκ των άνω αιτιών.

Τέλος, οι Εταιρείες δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη τυχόν προκύψει στον Διαδικτυακό Τόπο ή στη Facebook σελίδα της Διοργανώτριας, με αποτέλεσμα την προσωρινή η μόνιμη διακοπή της παρούσας προωθητικής ενέργειας. Αντιστοίχως δεν θα ευθύνονται στην περίπτωση που για οποιονδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε Συμμετέχοντα στο σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στο Διαγωνισμό και ανάδειξης των νικητών.

9. Δημοσιότητα- Αποδοχή Όρων Διαγωνισμού

Οι παρόντες αναλυτικοί όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν αναρτηθεί στον Διαδικτυακό Τόπο www.nounoubasketaki.gr, και θα ευρίσκονται δημοσιευμένοι εκεί καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού και μέχρι την ολοκλήρωση της διανομής των Δώρων, και σε κάθε περίπτωση έως 31/08/2022 Έχουν επίσης κατατεθεί στη συμβολαιογράφο Αθηνών Σπυριδοπούλου Χαρίκλεια, και οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφό τους. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνιστά ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή από έκαστο συμμετέχοντα των παρόντων Όρων Συμμετοχής στον Διαγωνισμό, όπως εκάστοτε ισχύουν, καθώς και συναίνεση στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους, και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση του συμμετέχοντα από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας και των λοιπών Εταιρειών.

10. Τροποποίηση ή ακύρωση του Διαγωνισμού

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα κατά την κρίση της να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους Συμμετοχής, και ιδίως να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του Διαγωνισμού, να δημιουργήσει πρόσθετες Νικητήριες Στιγμές, να αλλάξει τα προσφερόμενα Δώρα, ακόμη και να ματαιώσει τον Διαγωνισμό. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα δημοσιεύεται στον Διαδικτυακό Τόπο και στη Facebook σελίδα της Διοργανώτριας και θα κατατίθεται στη Συμβολαιογράφο Αθηνών Σπυριδοπούλου Χαρίκλεια. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης και της ματαίωσης του Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων, των νικητών ή/και οποιουδήποτε τρίτου, ρητώς αποκλειομένης της έγερσης οιασδήποτε αξίωσης έναντι της Διοργανώτριας για αποκατάσταση ζημίας, δαπανών ή άλλων επιβαρύνσεων.

11. Υποβολή παραπόνων- Επίλυση διαφορών

Κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού η Care Direct παρέχει υπηρεσίες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό (εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις) μέσω της Γραμμής Επικοινωνίας 210- 9287400. Οι νικητές του Διαγωνισμού μπορούν να καλούν στον ως άνω τηλεφωνικό αριθμό και μέχρι την καταληκτική προθεσμία παράδοσης των Δώρων της 20.08.2022, για πληροφορίες που αφορούν την κατάσταση αποστολής του δώρου τους. Οι ως άνω τηλεφωνικές υπηρεσίες της Care Direct παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή, εξαιρουμένων αργιών) από 09:00 έως 21:00.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με τον Διαγωνισμό, συμπεριλαμβανομένων και αιτημάτων σχετικών με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, οποιοσδήποτε Συμμετέχων, νικητής ή τρίτος μπορεί οποτεδήποτε να καλεί στο τηλέφωνο: 80011668668 ή να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info.hellas@frieslandcampina.com .

Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων όρων, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

Κατάλογος Συμμετεχόντων Καταστημάτων:

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΑΦΜ

Επωνυμία Απόδειξης

1

Α/Β ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

094025817

Α/Β ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

2

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

800764388

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΑΛΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.

3

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

094113461

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΑΕ

4

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε.

094063140

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε.

5

ΓΑΛΑΞΙΑΣ

094116278

ΠΕΝΤΕ Α.Ε. ΓΑΛΑΞΙΑΣ

6

MY MARKET

094062259

MY MARKET ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ - ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

7

ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

094053607

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

8

BAZAAR Α.Ε

094384144

ΒΑΖΑΑR Α.Ε.

9

BAZAAR ΚΕΡΚΕΤΕΥΣ AEBE

094163901

BAZAAR ΚΕΡΚΕΤΕΥΣ A.E.B.E.

10

STAR MARKET ΜΟΝ ΕΠ

998175656

STAR MARKET ΜΟΝ ΕΠ

11

ΑΓΓΕΛΗ Χ. ΥΙΟΙ Α.Ε. (ΑΓΓΕΛΗΣ Α.Ε.)

092334305

SUPER MARKET ΑΓΓΕΛΗΣ

12

ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ

094185561

ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

13

ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ

094247924

ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε.SUPER MARKET

14

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΕΕ

094098834

ΑΦΡΟΔΙΤΗ Α.Ε.Ε.

15

ΓΑΛΑΞΙΑΣ Α.Ε. (ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΡΚΕΤ)

095145364

ΓΑΛΑΞΙΑΣ Α.Ε. ΑΛΥΣ.ΚΑΤ.ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΡΚΕΤ

16

ΜΑΡΚΑΤΟ

094099369

ΜΑΡΚΑΤΟ Α.Ε.

17

ΓΕΓΟΣ SUPER MARKET AE

091815127

ΓΕΓΟΣ SUPER MARKET Α.Ε.

18

ΓΟΥΝΤΣΙΔΗΣ Α.Ε.

094120138

ΓΟΥΝΤΣΙΔΗΣ Α.Ε.

19

ΜΟΥΡΓΗ Π. ΑΦΟΙ Α.Ε

094314572

ΑΦΟΙ Π. ΜΟΥΡΓΗ Α.Ε.

20

ΞΕΝΟΣ A.E.

081662878

ΞΕΝΟΣ A.E.

21

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣ. Α.Ε

094093840

ΒΑΣ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε. SUPER MARKET

22

ΠΤΟΛΕΜΑΪΣ ΕΠΕ

095147763

ΠΤΟΛΕΜΑΙΣ ΕΠΕ

23

ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ Γ. ΑΒΕΕ

099664075

Γ .ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

24

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΣ ΑΕ

096002904

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΣ Α.Ε.

25

ΣΥΝ.ΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Π.Ε.

096070396

ΠΡΟΜ/ΚΟΣ &ΚΑΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Π.Ε.

26

ΠΙΤΣΙΑΣ ΑΕ

997995789

ΠΙΤΣΙΑΣ ΑΕ

27

ΑΓΟΡΑ ΣΑΝΙΔΑΣ

997184342

ΣΑΝΙΔΑΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΚΕ

28

ΜΙΧΑΗΛ Σ & ΥΙΟΙ ΑΕ

081083242

ΜΙΧΑΗΛ Σ & ΥΙΟΙ ΑΕ

29

ΤΕΡΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Ε.Ε.

091427862

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΡΖΗΣ Α.Ε.Ε.

30

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΕ

801072825

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΕ

31

ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.Β.Ε.

998651388

ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.Β.Ε.

32

ΛΕΩΝ Α.Ε. ΠΛΕΣΣΑΣ

998198461

ΛΕΩΝ ΑΕ

33

KOSMOPLUS AE

997615110

ΚΟΣΜΟΠΛΑΣ Α.Ε.

34

ΤΣΙΤΣΙΜΟΙΡΗΣ Μ&Δ Ο.Ε

999675058

ΤΣΙΤΣΙΜΟΙΡΗΣ Μ&Δ Ο.Ε

35

ΥΙΟΙ Α. ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗ

099561800

ΥΙΟΙ Α. ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗ

36

Ι&Φ ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ

094204475

Ι&Φ ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ

37

ΧΑΡΑ ΑΕ

081105969

ΧΑΡΑ Α.Ε.

38

FAMILY MARKET AE

800364320

FAMILY SUPER MARKET A.E.

39

ΕΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΠΕ

800450850

ΕΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΠΕ

40

ΚΑΝΤΖΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΕΒΕ

092651753

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΑΝΤΖΑΣ Α.Ε.Β.Ε.

41

ΔΕΝΑΞΑΣ ΕΠΕ

095628779

ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΗ ΔΕΝΑΞΑ ΕΠΕ

42

MARKET IN

998771189

MARKET IN A.E.B.E.

43

ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΑΕ

094262442

ΠΑΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.

44

Β. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΑΕ

094215152

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ Α.Ε.

45

362 GROCERY

800989147

362 Grocery Α.Ε.

46

ΧΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ - ECONOMY MARKET

800473026

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΧΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ

47

ΕΚΕΜΣ - ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ

090070164

Ε.Κ.Ε.Μ.Σ

48

ΓΕΝ. ΠΟΝ. - ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

090047197

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

49

SUPER MARKET ΠΑΠΠΟΥ

999874416

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΠΑΠΠΟΥ Α.Ε.

50

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΙΜΟΣ

999809182

SEP MARKET

51

ΤΑΧΛΙΑΜΠΟΥΡΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

043874342

ΤΑΧΛΙΑΜΠΟΥΡΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

52

ΑΡΑΠΗΣ ΜΑΡΚΕΤ ΕΠΕ

081096643

ΑΡΑΠΗΣ ΜΑΡΚΕΤ ΕΠΕ

53

KYOSKIS

099938644

INKAT AE KCS ΠΕΥΚΗΣ

54

E-fresh

800665675

E-fresh SMPC

55

4all

801510104

ΠΥΞΙΔΑ ΜΑΡΚΕΤ Ο.Ε.

56

ΑΦΟΙ Γ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ Ε.Π.Ε.

095171204

ΑΦΟΙ Γ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ Ε.Π.Ε.

57

ΕΛΙΤ ΕΠΕ

095750830

ΕΛΙΤ ΕΠΕ

58

4Μ ΜΑΡΚΕΤΣ Α.Ε.Ε.

800465653

4Μ ΜΑΡΚΕΤΣ Α.Ε.Ε.

59

ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ

099282976

ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ

60

ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ Ν. Ο.Ε.

998163111

ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ Ν. Ο.Ε.

61

ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΕΕ

999272988

ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΕΕ

62

ΔΙΑΣ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.Ε

999272990

ΔΙΑΣ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.Ε

63

ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

44590158

ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

64

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΕ

997429638

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΕ

65

OK MARKET

999332387

ΜΙΧΑΗΛ ΓΙΑΝΝΕΤΑΚΗΣ – ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΕΤΑΚΗΣ Ο.Ε.

66

OK MARKET

999323526

Π. ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

67

OK MARKET

999097715

ΣΟΦΙΑ ΘΑΝΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.

68

OK MARKET

999242136

ΜΙΧΑΗΛ ΦΩΤΕΙΝΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ Ο.Ε.

69

OK MARKET

999097868

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

70

OK MARKET

999324467

ΖΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΤΙΑΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.

71

OK MARKET

998881342

ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ & ΣΙΑ Ο.Ε.

72

OK MARKET

999243145

ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

73

OK MARKET

999012146

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΗΣ – ΒΑΖΙΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

74

OK MARKET

998811087

ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

75

OK MARKET

999057361

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ

76

OK MARKET

998648323

ΚΟΡΙΝΗ Μ.- ΝΑΘΑΝΑΗΛ Σ. Ο.Ε.

77

OK MARKET

998329293

ΚΟΡΚΙΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.

78

OK MARKET

998811653

ΒΛΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ Π.- Ι.ΒΛΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.

79

OK MARKET

998627733

Γ.ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

80

OK MARKET

998627782

Α.ΖΑΓΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

81

OK MARKET

998412040

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - ΚΑΒΑΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ο.Ε.

82

OK MARKET

998092088

ΑΓΑΘΗ ΧΑΡΙΣΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.

83

OK MARKET

998039265

ΑΦΟΙ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ Ο.Ε.

84

OK MARKET

998412654

Μ.ΜΑΓΚΑΝΑΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

85

OK MARKET

998355182

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΖΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

86

OK MARKET

997942410

Μ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

87

OK MARKET

997684350

ΚΑΣΙΔΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

88

OK MARKET

997702832

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΚΕ

89

OK MARKET

998025212

Γ.Ι.ΛΕΙΒΑΔΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

90

OK MARKET

997887557

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

91

OK MARKET

997717140

ΟΚ ΣΤΟΡΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Ε.Π.Ε.

92

OK MARKET

997779405

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ & ΣΙΑ .Ε.Ε.

93

OK MARKET

997890795

ΕΛ.ΤΣΑΓΓΟΥΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

94

OK MARKET

998025899

Ν.ΓΚΟΓΚΟΛΑΚΗΣ - Ε.ΓΚΟΓΚΟΛΑΚΗ Ο.Ε.

95

OK MARKET

997634197

Ε.ΤΣΟΜΙΔΟΥ - Ε.ΚΡΙΑΤΣΙΩΤΗ Ο.Ε.

96

OK MARKET

997507368

ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΤΣΕΛΕΝΤΗ ΜΑΡΙΑ Ο.Ε.

97

OK MARKET

997752510

ΜΑΚΑΤΟΥΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞ. - ΚΟΥΡΟΥΒΑΝΗΣ ΠΑΝ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

98

OK MARKET

997487501

Ν.ΖΟΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

99

OK MARKET

099486125

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΙΑΠΑΤΟΡΗΣ ΚΑΙ ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΑΛΛΙΟΥ Ο.Ε.

100

OK MARKET

997468037

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

101

OK MARKET

997752325

ΠΑΝΤΕΡΜΑΛΗΣ Δ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

102

OK MARKET

997666620

ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ Γ - ΜΠΡΟΥΖΗ Α.ΟΕ

103

OK MARKET

997646227

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗΣ Ο.Ε.

104

OK MARKET

997508090

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Α.ΓΕΩΡΓ & ΣΙΑ Ε.Ε

105

OK MARKET

998004413

ΔΞ ΙΖΙ ΜΑΡΚΕΤ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

106

OK MARKET

999241521

Α.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

107

OK MARKET

115755156

SHOFITI KICO LLUKA

108

OK MARKET

997165364

ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε

109

OK MARKET

069151154

ΤΣΙΑΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

110

OK MARKET

041608150

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

111

OK MARKET

045817515

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

112

OK MARKET

997337781

Ε.ΖΑΓΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

113

OK MARKET

998330488

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

114

OK MARKET

035772153

ΧΗΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

115

OK MARKET

998923792

ΓΑΙΟΔΟΜΗ Α.Τ.Κ.Ξ.Ε.

116

OK MARKET

997305840

ΚΑΣΙΔΩΝΗΣ Ε. - ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ Α. Ο.Ε.

117

OK MARKET

999759696

Ι ΝΙΚΟΛΟΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

118

OK MARKET

997469765

ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ε.Ε.

119

OK MARKET

135350840

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΟΞΑ

120

OK MARKET

800845324

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΚΡΟΥΠ ΜΑΡΚΕΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

121

OK MARKET

800896348

SMART MARKET Ε.Ε

122

OK MARKET

800902833

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε.

123

OK MARKET

800864399

ΦΟΥΡΑΚΗ Ε. ΕΛΕΝΗ Ε.Ε

124

OK MARKET

800970798

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

125

OK MARKET

106954737

ΘΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

126

OK MARKET

800973764

ΑΖΑΡΗΣ ΕΕ

127

OK MARKET

801008218

ΚΑΕΓΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

128

OK MARKET

998547524

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

129

OK MARKET

997434009

ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΗΚΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

130

OK MARKET

076076140

ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΡΟΥΧΑ

131

OK MARKET

999885719

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

132

OK MARKET

997408169

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Γ.ΑΝΤ.& ΣΙΑ ΕΕ

133

OK MARKET

998107113

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ

134

OK MARKET

800851320

ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Ι.Κ.Ε.

135

OK MARKET

123448457

ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΣ Γ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

136

OK MARKET

120158135

ΣΤΕΡΓΙΟΥ Χ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

137

OK MARKET

801174104

Α.ΤΣΙΑΜΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ

138

OK MARKET

039279360

ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

139

OK MARKET

800927446

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΦΕ & ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΙΚΕ

140

OK MARKET

129952673

ΝΤΟΥΞΗΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

141

OK MARKET

801218338

ΒΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛ.- ΠΑΥΛΑΚΗ ΕΙΡ. Ο.Ε.

142

OK MARKET

125485958

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

143

OK MARKET

997944612

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ

144

OK MARKET

801266940

FOODS MARKET E.E.

145

OK MARKET

999028722

Α. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ

146

OK MARKET

119743935

ΖΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝ.ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ

147

OK MARKET

033835413

ΚΟΡΔΑΣ ΗΛΙΑΣ

148

OK MARKET

801412608

D.M.N. MARKET E.E.

149

OK MARKET

999057698

Α.Γ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

150

OK MARKET

050931890

ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

151

OK MARKET

801522938

FOOD 4ALL O.E.

152

OK MARKET

125158277

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΤΟΥΛΗΣ

153

OK MARKET

801642230

Α.ΔΑΝΗΛΑΤΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ

154

OK MARKET

801626137

ΑΘ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΗΣ Ε.Ε.

155

OK MARKET

045576137

ΤΣΟΥΡΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ