ΟΡΟΙ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

«ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΟΥΝΟΥ GOUDA ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ ΔΙΠΛΑ»

1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΦΡΗΣΛΑΝΤΚΑΜΠΙΝΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία γάλακτος, γαλακτοκομικών προϊόντων και παιδικών τροφών» και τον διακριτικό τίτλο «FRIESLANDCAMPINA HELLAS S.A» με ΑΦΜ 094116856 και ΓΕΜΗ 350101000, που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Νικ. Ζεκάκου 18 και Κων. Καραμανλή (εφεξής «Διοργανώτρια»), σε συνεργασία με τη διαφημιστική εταιρεία με την επωνυμία επωνυμία «Bold Ogilvy Ανώνυμη Εταιρεία Επικοινωνίας» με ΑΦΜ 094101900 και ΓΕΜΗ 339401000, που εδρεύει στο Γέρακα Αττικής, οδός Ημαθίας 10 (εφεξής «Διαφημιστική»), καθώς και με την εταιρεία Chapter Five AE με ΑΦΜ 099899571, που εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Συγγρού αριθμ. 128 (εφεξής «Chapter Five») (από κοινού η Διοργανώτρια, η Διαφημιστική και η Chapter Five καλούμενες «Εταιρείες») διοργανώνει ηλεκτρονικά, μέσω του microsite www.nounoudiagonismos.gr (εφεξής «Διαδικτυακός Τόπος») τον παρόντα διαγωνισμό με τίτλο «NOYNOY GOUDA ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ ΔΙΠΛΑ» (εφεξής «Διαγωνισμός») με σκοπό την προώθηση των προϊόντων τυριού «ΝΟΥΝΟΥ», πάγκου και προσυσκευασμένων, όπως εξειδικεύονται στον όρο 4.

Οι Εταιρείες συμμετέχουν στον Διαγωνισμό ως εξής: α) Η Διοργανώτρια διαθέτει τα δώρα του Διαγωνισμού και αναλαμβάνει εν γένει τη διοργάνωση και ολοκλήρωση του Διαγωνισμού, ενώ είναι υπεύθυνη επεξεργασίας του αρχείου προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό, β) η Διαφημιστική αναλαμβάνει την τεχνική υποστήριξη της ηλεκτρονικής διεξαγωγής του Διαγωνισμού και εκτελεί στο πλαίσιο των παραπάνω καθηκόντων της επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό, και γ) η Chapter Five υποστηρίζει τη Διοργανώτρια αναφορικά με τον έλεγχο των προϋποθέσεων εγκυρότητας των συμμετοχών στον Διαγωνισμό και των αναρτώμενων αποδείξεων λιανικής, ενημερώνει τους νικητές, συντονίζει τη διαδικασία παράδοσης των Δώρων στους νικητές, παρέχει υπηρεσίες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό μέσω της Γραμμής Επικοινωνίας 2109525255 και εκτελεί στο πλαίσιο των παραπάνω καθηκόντων της επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό. Όλες οι Εταιρείες, τόσο η Διοργανώτρια ως υπεύθυνη επεξεργασίας όσο και η Διαφημιστική και η Chapter Five ως εκτελούσες την επεξεργασία, προβαίνουν σε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες του Διαγωνισμού και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με το οικείο νομοθετικό πλαίσιο.

2. Δώρα

Οι νικητές του Διαγωνισμού θα είναι συνολικά οκτακόσιοι (800), και ειδικότερα εκατό (100) ανά εβδομάδα διεξαγωγής του Διαγωνισμού, και θα αναδεικνύονται μέσω εβδομαδιαίων ηλεκτρονικών κληρώσεων. Τα δώρα του Διαγωνισμού είναι τα ακόλουθα (εφεξής «Δώρα» και έκαστο εξ αυτών «Δώρο»):

 • Οκτακόσιες (800) δωροεπιταγές (“ticket restaurant”) αξίας εκατό ευρώ (100 € έκαστη) για αγορές σε επιλεγμένα καταστήματα/super market/καταστήματα εστίασης, όπως απεικονίζονται στο link: Αρχική - MyEdenred, προς εξαργύρωση έως 29.02.2024

2. Διάρκεια

Η διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού είναι οκτώ (8) εβδομάδες, και συγκεκριμένα το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 23.01.2023 ώρα 08:00 π.μ. έως και την Κυριακή 19.03.2023 ώρα 23:59 («Διάρκεια»). Οποιαδήποτε συμμετοχή εκτός αυτών των χρονικών ορίων δεν θα είναι δυνατή. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή να μειώσει τη Διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού, με πρoηγούμενη σχετική ανακοίνωση στον Διαδικτυακό Τόπο.

Διευκρινίζεται ότι για τους σκοπούς του παρόντος Διαγωνισμού, εφεξής στους παρόντες όρους με τον όρο εβδομάδα νοείται το χρονικό διάστημα από τις 00:01 της Δευτέρας έως τις 24:00 της Κυριακής της εν λόγω εβδομάδας (με την εξαίρεση της πρώτης εβδομάδας, όπου νοείται το χρονικό διάστημα από τις 08:00 π.μ. της Δευτέρας έως τις 24:00 της Κυριακής).

3. Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Εξαιρούνται και δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό οι εργαζόμενοι των Εταιρειών και οι συγγενείς αυτών α΄ βαθμού, καθώς και οι σύζυγοί τους.

Ως έγκυρη συμμετοχή νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στον Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει υποβληθεί εντός της Διάρκειας του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στους παρόντες όρους, και εν γένει είναι εντός του πλαισίου του Διαγωνισμού και πληροί τους παρόντες Όρους, (β) δεν αντιβαίνει στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, στα χρηστά ήθη και στη δημόσια τάξη, και (γ) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας, αυτή καθ’ εαυτή η συμμετοχή προϊόν παράνομης ή αθέμιτης τεχνικής επιρροής στα συστήματα της Διοργανώτριας ή στο μηχανισμό ανάδειξης νικητών ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντα ή τρίτου.

Οποιαδήποτε συμμετοχή σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που ο Συμμετέχων δεν πληροί τους παρόντες όρους συμμετοχής στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) σε περίπτωση που συντρέχει στο πρόσωπο του Συμμετέχοντα κώλυμα βάσει των παρόντων όρων συμμετοχής, (γ) σε περίπτωση που δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εγκυρότητας της απόδειξης λιανικής του Συμμετέχοντα και της φωτογραφίας της, (δ) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η παράδοση του δώρου στον νικητή εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας που τάσσεται στους παρόντες Όρους Συμμετοχής, (ε) εάν ο νικητής δεν παρουσιάσει την ταυτότητα ή διαβατήριο ή κάποιο άλλο δημόσιο έγγραφο ταυτοπροσωπίας κατά την παραλαβή του Δώρου.

Η Διοργανώτρια σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι στο πρόσωπο κάποιου Συμμετέχοντα ή νικητή συντρέχει κάποια από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις, έχει το δικαίωμα να προβεί στην ακύρωση της συμμετοχής του, σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμη και κατόπιν της τυχόν ανάδειξης του Συμμετέχοντος ως νικητή ή και κατά το στάδιο της απόδοσης του δώρου.

Εάν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε Συμμετέχων στον Διαγωνισμό παραβιάζει ή υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ή και απλές ενδείξεις ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό της Διοργανώτριας ή τους όρους του Διαγωνισμού με αντικανονικές ενέργειες, η συμμετοχή του στο Διαγωνισμό ακυρώνεται αμέσως κατά τα ανωτέρω, και οι Εταιρείες επιφυλάσσονται παντός νομίμου δικαιώματός τους.

4. Τρόπος συμμετοχής στον Διαγωνισμό

Με κάθε αγορά τουλάχιστον ενός (1) προϊόντος που συμμετέχει στον Διαγωνισμό σε οποιοδήποτε από τα καταστήματα που συμμετέχουν στον Διαγωνισμό, τα οποία αναφέρονται στο Παράρτημα Α (εφεξής «Συμμετέχοντα Καταστήματα»), και την έκδοση της αντίστοιχης απόδειξης λιανικής πώλησης, ο καταναλωτής («Συμμετέχων») αποκτά και μία συμμετοχή στον Διαγωνισμό. Ειδικότερα, ο Συμμετέχων μπορεί να λάβει μέρος στον Διαγωνισμό, υποβάλλοντας τη συμμετοχή του μέσω του Διαδικτυακού Τόπου www.nounoudiagonismos.gr και αναρτώντας εκεί την απόδειξή του, σύμφωνα με όσα αναλυτικά ορίζονται κατωτέρω υπό 4.2..

Τα προϊόντα που συμμετέχουν στον Διαγωνισμό είναι τα παρακάτω προϊόντα τυριού ΝΟΥΝΟΥ (εφεξής «Συμμετέχοντα Προϊόντα», και έκαστο εξ αυτών «Συμμετέχον Προϊόν»):

 • NOYNOY Gouda Πάγκου (ανεξαρτήτως ποσότητας/βάρους).

 • NOYNOY Gouda Προσυσκευασμένο 200 gr.

 • NOYNOY Gouda Προσυσκευασμένο 340 gr

 • ΝΟΥΝΟΥ Gouda FreshPack 400g (διατιθέμενο στα καταστήματα AB)

 • ΝΟΥΝΟΥ Gouda Fresh Pack 350g (διατιθέμενο στα καταστήματα Σκλαβενίτης)

 • NOYNOY Light 11% Πάγκου (ανεξαρτήτως ποσότητας/βάρους).

 • NOYNOY Light 11% Προσυσκευασμένο 175gr

 • NOYNOΥ Emmental Πάγκου (ανεξαρτήτως ποσότητας/βάρους).

 • NOYNOΥ Emmental προσυσκευασμένο 160gr

 • ΝΟΥΝΟΥ Edam Προσυσκευασμένο 200gr

 • NOYNOY Cheese Mix 200gr

 • ΝΟΥΝΟΥ Gouda Bars 120gr

Διευκρινίζεται ότι μία απόδειξη λιανικής από Συμμετέχον Κατάστημα, η οποία περιέχει αγορά κατ’ ελάχιστον ενός Συμμετέχοντος Προϊόντος, ισοδυναμεί με μία Συμμετοχή στον Διαγωνισμό, ακόμη δηλαδή και εάν περιέχει περισσότερα του ενός Συμμετέχοντα Προϊόντα. Δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στον Διαγωνισμό με τιμολόγιο αγοράς από τα Συμμετέχοντα Καταστήματα, μόνο με απόδειξη λιανικής.

Κάθε καταναλωτής που συμμετέχει στον Διαγωνισμό («Συμμετέχων») έχει δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών στον Διαγωνισμό, και δεδομένου ότι η ανάδειξη των νικητών γίνεται μέσω ηλεκτρονικών κληρώσεων, είναι τεχνικά δυνατό κάποιος Συμμετέχων να κερδίσει περισσότερα τους ενός (1) Δώρα, ωστόσο υπό τις κατωτέρω διευκρινίσεις:

Έκαστη απόδειξη αγοράς μπορεί να αναρτηθεί στον Διαδικτυακό Τόπο μόνο μία φορά και αντιστοιχεί σε μία συμμετοχή στον Διαγωνισμό, και ειδικότερα μόνο για την συγκεκριμένη εβδομάδα κατά την οποία αναρτήθηκε στον Διαδικτυακό Τόπο, ήτοι συμμετέχει μόνο στην εβδομαδιαία κλήρωση της συγκεκριμένης εβδομάδας. Ο ίδιος συμμετέχων δεν μπορεί να αναδειχθεί νικητής για περισσότερες της μίας (1) φορές κατά την ίδια εβδομάδα, ακόμη και εάν έχει υποβάλει πολλαπλές συμμετοχές κατά τη συγκεκριμένη εβδομάδα.

Ωστόσο οποιοσδήποτε Συμμετέχων μπορεί να συμμετέχει εκ νέου στον Διαγωνισμό κατά τις επόμενες εβδομάδες, εφόσον αναρτήσει νέα έγκυρη απόδειξη λιανικής αγοράς, ενώ ακόμη και εάν έχει αναδειχθεί νικητής μία (1) εβδομάδα, δεν αποκλείεται να αναδειχθεί εκ νέου νικητής και κατά τις επόμενες εβδομάδες του Διαγωνισμού, δεδομένου ότι η ανάδειξη των νικητών έκαστη εβδομάδα γίνεται με τυχαίο τρόπο, μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης.

4.1. Αναλυτικά η διαδικασία συμμετοχής στον Διαγωνισμό.

Ειδικότερα, για να υποβάλει τη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό, ο Συμμετέχων μπορεί να επισκεφθεί το microsite www.nounoudiagonismos.gr, όπου καλείται να συμπληρώσει και υποβάλει τη φόρμα συμμετοχής που του εμφανίζεται με τα ακόλουθα προσωπικά στοιχεία του: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση (οδός, αριθμός, πόλη/περιοχή, ΤΚ), e-mail και τηλέφωνο επικοινωνίας, τα οποία είναι απαραίτητα για τις ανάγκες της αποτελεσματικής διεξαγωγής, ολοκλήρωσης και δημοσιότητας του Διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα αναφέρονται αναλυτικά στον Όρο 7. Κάθε Συμμετέχων φέρει την ευθύνη για την εγκυρότητα των ανωτέρω στοιχείων που δηλώνει.

Πριν την υποβολή της παραπάνω φόρμας συμμετοχής, ο Συμμετέχων θα πρέπει προηγουμένως:

α) να διαβάσει και αποδεχθεί τους Όρους Συμμετοχής του Διαγωνισμού που του εμφανίζονται ως link. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή από έκαστο Συμμετέχοντα των Όρων Συμμετοχής στον Διαγωνισμό.

β) να χορηγήσει ρητώς τη συναίνεσή του για την επεξεργασία των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων του για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, διαβάζοντας και αποδεχόμενος τη Δήλωση Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων που του εμφανίζεται ως link, το οποίο είναι επίσης προαπαιτούμενο για να λάβει μέρος στον Διαγωνισμό.

Στη συνέχεια, σε επόμενο βήμα ο Συμμετέχων καλείται να ανεβάσει ως φωτογραφία/εικόνα στον Διαδικτυακό Τόπο την απόδειξη αγοράς που περιέχει κάποιο από τα Συμμετέχοντα Προϊόντα τυριών ΝΟΥΝΟΥ. Μετά την ανάρτηση της φωτογραφίας, το σύστημα θα επιβεβαιώνει, μέσω αυτοματοποιημένης ηλεκτρονικής εφαρμογής, ότι η συγκεκριμένη απόδειξη δεν έχει αναρτηθεί προηγουμένως στο microsite του Διαγωνισμού, και αυτομάτως θα βγαίνει μήνυμα σε έκαστο Συμμετέχοντα ότι η καταχώρησή του πραγματοποιήθηκε επιτυχώς (εκτός εάν η συγκεκριμένη απόδειξη έχει χρησιμοποιηθεί ξανά, οπότε θα εμφανίζεται σχετικό μήνυμα στον καταναλωτή), ενώ οι προϋποθέσεις εγκυρότητας της απόδειξης λιανικής και εν γένει της συγκεκριμένης συμμετοχής θα εξετάζονται στη συνέχεια ενδελεχώς από τη Διοργανώτρια και την Chapter Five, και εάν ελλείπει κάποια από αυτές, η οικεία συμμετοχή θα ακυρώνεται σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού.

4.2. Προϋποθέσεις εγκυρότητας της απόδειξης λιανικής και της φωτογραφίας

της

Για να είναι έγκυρη μια απόδειξη λιανικής ώστε να συμμετέχει στον Διαγωνισμό, θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστον την αγορά ενός από τα Συμμετέχοντα Προϊόντα, η αγορά να έχει γίνει από κάποιο από τα Συμμετέχοντα Καταστήματα, εντός της Διάρκειας του Διαγωνισμού, και να αναγράφεται σε αυτήν με σαφήνεια η ονομασία του Συμμετέχοντος Προϊόντος, ώστε να μπορεί να ταυτοποιηθεί/ αναγνωρισθεί το εν λόγω προϊόν.

Επιπλέον, για να είναι έγκυρη η φωτογραφία μιας απόδειξης αγοράς προϊόντος θα πρέπει να περιλαμβάνει καθαρά και ευκρινώς, τα παρακάτω στοιχεία: τα στοιχεία του Συμμετέχοντος Καταστήματος (επωνυμία και Α.Φ.Μ), την ημερομηνία και ώρα αγοράς, καθώς και το Συμμετέχον Προϊόν τυριού NOYNOY που έχει αγοραστεί με την απόδειξη αυτή, και το συνολικό ποσό αγοράς της απόδειξης. Αν η απόδειξη είναι πολύ μεγάλη, μπορεί να φωτογραφηθεί διπλωμένη, αρκεί να φαίνονται στη φωτογραφία τα παραπάνω στοιχεία.

Δεν είναι δυνατή συμμετοχή στον Διαγωνισμό με τη χρήση της ίδιας απόδειξης για πάνω από μία φορά, είτε από τον ίδιο Συμμετέχοντα είτε από διαφορετικό Συμμετέχοντα.

5. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού

5.1 Η ανάδειξη των νικητών των οκτακοσίων (800) Δώρων του Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί κατόπιν οκτώ (8) ηλεκτρονικών κληρώσεων που θα διενεργηθούν σε εβδομαδιαία βάση, στις εγκαταστάσεις της Chapter Five στη Λ. Συγγρού αριθμ. 128, παρουσία εκπροσώπων της Διοργανώτριας. Ειδικότερα, θα διενεργείται μία (1) ηλεκτρονική κλήρωση ανά εβδομάδα, και συγκεκριμένα κάθε Δευτέρα, ώρα 12:00 μ.μ., στην οποία θα λαμβάνουν μέρος όλες οι συμμετοχές που υποβλήθηκαν κατά την προηγούμενη εβδομάδα (από Δευτέρα έως Κυριακή), σύμφωνα με τον περιγραφόμενο στον όρο 4.2 τρόπο, και μέσω της οποίας θα αναδεικνύονται οι εκατό (100) νικητές της συγκεκριμένης εβδομάδας. Επομένως οι ημερομηνίες και ώρες διεξαγωγής των οκτώ (8) κληρώσεων θα είναι οι ακόλουθες:

 • 30/01/2023 ώρα 12:00 μ.μ.,

 • 06/ 02/2023 ώρα 12:00 μ.μ.,

 • 13/02/2023 ώρα 12:00 μ.μ.,

 • 20/02/2023 ώρα 12:00 μ.μ.,

 • 27/02/2023 ώρα 12:00 μ.μ.,

 • 06/03/2023 ώρα 12:00 μ.μ.,

 • 13/03/2023 ώρα 12:00 μ.μ.,

 • 20/03/2023 ώρα 12:00 μ.μ.,

Έκαστη κλήρωση θα διεξαχθεί με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα. Εάν για οποιονδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή οποιασδήποτε εκ των ως άνω κληρώσεων κατά την προαναφερόμενη ημέρα και ώρα, η Διοργανώτρια και η Chapter Five διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν την ημέρα και ώρα αυτής και να ορίσουν νέα, η οποία θα αναρτηθεί στο microsite του Διαγωνισμού, προς πληροφόρηση κάθε ενδιαφερομένου.

6. Διαδικασία απόδοσης των Δώρων

6.1 Ενημέρωση των νικητών

Οι νικητές των οκτακοσίων (800) Δώρων του Διαγωνισμού θα ενημερώνονται από την Chapter Five ότι έχουν αναδειχθεί νικητές του Διαγωνισμού τηλεφωνικά στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που θα έχουν δηλώσει στη φόρμα συμμετοχής, εντός των επόμενων εργασίμων ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης. Κατά την εν λόγω τηλεφωνική επικοινωνία, θα τους ζητηθεί και η επιβεβαίωση των στοιχείων τους, τα οποία είναι απαραίτητα για την παράδοση του δώρου (π.χ ονοματεπώνυμο, πλήρης διεύθυνση).

Εφόσον προκύψει οποιοδήποτε ζήτημα κατά τη διαδικασία παράδοσης του Δώρου (π.χ. σε περίπτωση ανακριβών ή ελλιπών στοιχείων παράδοσης) και εν γένει εάν απαιτηθεί για την παράδοση του Δώρου, ομοίως θα πραγματοποιηθεί επικοινωνία με τον νικητή στον ίδιο αριθμό τηλεφώνου.

6.2 Δημοσιότητα

Κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, και συγκεκριμένα κατόπιν έκαστης εβδομαδιαίας κλήρωσης και του ελέγχου της εγκυρότητας των συμμετοχών των νικητών, τα ονοματεπώνυμα των εκατό (100) νικητών των Δώρων της συγκεκριμένης εβδομάδας θα αναρτώνται για λόγους διαφάνειας στον Διαδικτυακό Τόπο www.nounoudiagonismos.gr, όπου θα παραμείνουν αναρτημένα μέχρι τις 30.04.2023.

6.3 Παραλαβή των Δώρων

Οι παραδόσεις των Δώρων στους νικητές του Διαγωνισμού θα διενεργηθούν στη διεύθυνση που θα έχουν δηλώσει κατά τα ανωτέρω, από την εταιρεία Chapter Five, σε συνεργασία με εταιρεία courier.

Κατά την παραλαβή του Δώρου, οι νικητές θα κληθούν να επιδείξουν, για σκοπούς ταυτοπροσωπίας, ταυτότητα, διαβατήριο ή κάποιο άλλο δημόσιο έγγραφο ταυτοπροσωπίας.

Οι αποστολές των Δώρων θα πραγματοποιούνται σταδιακά, μετά από την ανάδειξη των νικητών έκαστης εβδομάδας. Στην περίπτωση που έως 30.04.2023 κάποιος ή κάποιοι από τους νικητές δεν ευρεθούν για οποιονδήποτε λόγο (π.χ. ενδεικτικά έχουν δηλώσει ανακριβή διεύθυνση, ή δεν έχουν παραλάβει το Δώρο στη δηλωθείσα διεύθυνση και δεν προσέρχονται στην εταιρεία courier να το παραλάβουν, και ταυτοχρόνως είτε δεν έχουν συμπληρώσει σωστά το τηλέφωνο επικοινωνίας τους είτε δεν έχουν ευρεθεί σε αυτό παρά τις εύλογες προσπάθειες της Chapter Five), ή τυχόν δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν να παραλάβουν το Δώρο, ή αρνηθούν να παραλάβουν το Δώρο ή αρνηθούν να επιδείξουν το απαιτούμενο έγγραφο ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση, τότε οι συγκεκριμένοι νικητές χάνουν αυτομάτως και οριστικά, μετά την παρέλευση της ως άνω ημερομηνίας, το δικαίωμά τους επί του σχετικού Δώρου και τότε η Διοργανώτρια και η Chapter Five απαλλάσσονται από κάθε σχετική ευθύνη, ενώ η Διοργανώτρια δικαιούται να διαθέσει (ή μη) το Δώρο κατά την απόλυτη κρίση της.

7. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό αποτελεί σαφή εκ μέρους του κάθε Συμμετέχοντα ή/και νικητή δήλωση συναίνεσης για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με τον Ν. 4624/2019 και τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2016/679, για τις ανάγκες της διεξαγωγής, ολοκλήρωσης και δημοσιότητας του Διαγωνισμού. Νομική βάση της επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων έκαστου συμμετέχοντα ή/και νικητή είναι η συναίνεσή του, η οποία παρέχεται μέσω ρητής και θετικής δήλωσής του κατά τα ανωτέρω υπό 4.1 αναφερόμενα, κατόπιν επαρκούς ενημέρωσής του δυνάμει του Εντύπου Δήλωσης Συναίνεσης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων και των παρόντων Αναλυτικών Όρων Συμμετοχής.

Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων που παρέχονται από αυτούς για τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, e-mail και τηλέφωνο επικοινωνίας) θα τηρούνται σε ειδικό αρχείο μέχρι τη λήξη της Διάρκειας του Διαγωνισμού και θα διατηρούνται για αρχειακούς λόγους έως τις 31.05.2023 οπότε και θα διαγράφονται οριστικά. Σκοπός σύστασης του εν λόγω αρχείου, το οποίο περιέχει τα ελάχιστα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τις ανάγκες της αποτελεσματικής διεξαγωγής, ολοκλήρωσης και δημοσιότητας του Διαγωνισμού, είναι η συλλογή συμμετοχών στον Διαγωνισμό και η διασφάλιση της συμμετοχής τους στις κληρώσεις, η δυνατότητα επικοινωνίας με τους συμμετέχοντες σε περίπτωση οιουδήποτε τυχόν τεχνικού προβλήματος κατά την υποβολή της συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό, η δυνατότητα ταυτοποίησης των νικητών, η διενέργεια της παράδοσης των Δώρων και η δυνατότητα ευχερούς επικοινωνίας με τους νικητές για τους σκοπούς απόδοσης των Δώρων, και τέλος η δημοσίευση των ονομάτων των νικητών στο microsite του Διαγωνισμού.

Υπεύθυνος επεξεργασίας του ανωτέρω αρχείου είναι η Διοργανώτρια, η δε επεξεργασία των περιεχόμενων σε αυτά προσωπικών δεδομένων θα εκτελείται από τη Διαφημιστική, η οποία έχει αναλάβει την τεχνική διαχείριση του Διαδικτυακού Τόπου, καθώς και από την Chapter Five που έχει αναλάβει τον συντονισμό της διαδικασίας απόδοσης των Δώρων στους νικητές. Η εταιρεία Chapter Five ως εκτελούσα την επεξεργασία δύναται να διαβιβάζει περαιτέρω τα προσωπικά δεδομένα των νικητών στη συνεργαζόμενη με αυτήν εταιρεία courier, αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό της παράδοσης των Δώρων και την ενδεχόμενη επικοινωνία για τον σκοπό αυτό, εφόσον χρειασθεί

Όλα τα υποκείμενα προσωπικών δεδομένων (Συμμετέχοντες και νικητές) διατηρούν α) το δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τις κατηγορίες δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας, τον σκοπό της επεξεργασίας, τους αποδέκτες αυτής, αλλά και τα στοιχεία του υπεύθυνου επεξεργασίας και των εκτελούντων την επεξεργασία, β) το δικαίωμα πρόσβασης σύμφωνα με το οποίο λαμβάνουν πληροφόρηση για τα προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν, καθώς και για την προέλευσή τους, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών, την εξέλιξη της επεξεργασίας για το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη ενημέρωση ή πληροφόρησή τους, τη λογική της τυχόν αυτοματοποιημένης επεξεργασίας και την κοινοποίηση σε τρίτους στους οποίους έχουν ανακοινωθεί τα δεδομένα γ) το δικαίωμα αντίρρησης, σύμφωνα με το οποίο έχουν δικαίωμα να προβάλουν οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων που τους αφορούν, ώστε αυτά να μην αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας καθώς και το δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής των προσωπικών τους δεδομένων, δ) το δικαίωμα ανάκλησης της παρούσας συγκατάθεσης ως προς την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων σύμφωνα με το οποίο η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα και ε) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 1-3, 11523 Αθήνα, τηλ: 2106475600, email: complaints@dpa.gr.). Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κάθε υποκείμενο προσωπικών δεδομένων δύναται να ασκήσει τα ως άνω δικαιώματα του κατόπιν αιτήματος του που θα απευθύνει στην Διοργανώτρια Εταιρεία που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Νικ. Ζεκάκου 18 και Κων. Καραμανλή, είτε ηλεκτρονικά μέσω αποστολής e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info.hellas@frieslandcampina.com., είτε τηλεφωνικά στο τμήμα εξυπηρέτησης καταναλωτών στο τηλέφωνο 800 11 668668.

Αν κάποιος εκ των Συμμετεχόντων ή νικητών του Διαγωνισμού επιλέξει να μην παράσχει τα Προσωπικά Δεδομένα που θα του ζητηθούν ή ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του, το γεγονός αυτό αυτονοήτως θα αναιρέσει τη δυνατότητα συμμετοχής του στο Διαγωνισμό και απόδοσης σε αυτόν του Δώρου αντίστοιχα.

8. Ευθύνη

Τα Δώρα καθορίζονται από τη Διοργανώτρια, είναι συγκεκριμένα και προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται ολικά ή μερικά με χρήματα, ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα δώρα. Σε περίπτωση συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, λόγων ασφαλείας ή άλλων περιστάσεων εκτός του ελέγχου της Διοργανώτριας, η Διοργανώτρια δύναται και δικαιούται να μην προσφέρει τα Δώρα, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δεν θα υποχρεούται σε προσφορά εναλλακτικού δώρου οποιασδήποτε μορφής και αξίας.

H Διοργανώτρια και εν γένει οι Εταιρείες δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ζημία ή/και βλάβη, σωματική ή άλλη ή/και ατύχημα τυχόν προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα του Διαγωνισμού, τη χρήση των δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετιζόμενη με τον Διαγωνισμό. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού και την ολοκλήρωση της διανομής των Δώρων, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται και η Διοργανώτρια θα δεν υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό.

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Οι Εταιρείες δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, οι Εταιρείες δεν ευθύνονται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων εκ των άνω αιτιών.

Τέλος, οι Εταιρείες δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη τυχόν προκύψει στον Διαδικτυακό Τόπο, με αποτέλεσμα την προσωρινή η μόνιμη διακοπή της παρούσας προωθητικής ενέργειας. Αντιστοίχως δεν θα ευθύνονται στην περίπτωση που για οποιονδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε Συμμετέχοντα στο σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στο Διαγωνισμό και ανάδειξης των νικητών.

9. Δημοσιότητα- Αποδοχή Όρων Διαγωνισμού

Οι παρόντες αναλυτικοί όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν αναρτηθεί στον Διαδικτυακό Τόπο www.nounoudiagonismos.gr, και θα ευρίσκονται δημοσιευμένοι εκεί καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού και μέχρι την ολοκλήρωση της διανομής των Δώρων, και σε κάθε περίπτωση έως 30.04.2023. Έχουν επίσης κατατεθεί στη συμβολαιογράφο Αθηνών κα. Αθηνά-Ιωάννα Καρανάσιου, Θεμιστοκλέους 42, Αθήνα, και οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφό τους. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνιστά ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή από έκαστο συμμετέχοντα των παρόντων Όρων Συμμετοχής στον Διαγωνισμό, όπως εκάστοτε ισχύουν, καθώς και συναίνεση στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους, και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση του συμμετέχοντα από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας και των λοιπών Εταιρειών.

10. Τροποποίηση ή ακύρωση του Διαγωνισμού

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα κατά την κρίση της να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους Συμμετοχής, και ιδίως να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του Διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα Δώρα, ακόμη και να ματαιώσει τον Διαγωνισμό. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα δημοσιεύεται στον Διαδικτυακό Τόπο και θα κατατίθεται στη Συμβολαιογράφο Αθηνών Αθηνά-Ιωάννα Καρανάσιου. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης και της ματαίωσης του Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων, των νικητών ή/και οποιουδήποτε τρίτου, ρητώς αποκλειομένης της έγερσης οιασδήποτε αξίωσης έναντι της Διοργανώτριας για αποκατάσταση ζημίας, δαπανών ή άλλων επιβαρύνσεων.

11. Υποβολή παραπόνων- Επίλυση διαφορών

Κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού η Chapter Five παρέχει υπηρεσίες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό μέσω της Γραμμής Επικοινωνίας 210-9525255. Οι νικητές του Διαγωνισμού μπορούν να καλούν στον ως άνω τηλεφωνικό αριθμό και μέχρι την καταληκτική προθεσμία παράδοσης των Δώρων της 30.04.2023, για πληροφορίες που αφορούν την κατάσταση αποστολής του δώρου τους. Οι ως άνω τηλεφωνικές υπηρεσίες της Chapter Five παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή, εξαιρουμένων αργιών) από 10:00 έως 18:00.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με τον Διαγωνισμό, συμπεριλαμβανομένων και αιτημάτων σχετικών με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, οποιοσδήποτε Συμμετέχων, νικητής ή τρίτος μπορεί οποτεδήποτε να καλεί στο τηλέφωνο: 80011668668 ή να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info.hellas@frieslandcampina.com.

Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων όρων, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

Κατάλογος Συμμετεχόντων Καταστημάτων:

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΑΦΜ

Α/Β ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

94025817

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

800764388

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

94113461

Ελληνικές υπεραγορές Σκλαβενίτης ΑΕΕ

800764388

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε.

94063140

ΣΥΝ.ΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

996722071

ΓΑΛΑΞΙΑΣ

94116278

MY MARKET

94062259

ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

94053607

BAZAAR Α.Ε

94384144

BAZAAR ΚΕΡΚΕΤΕΥΣ AEBE

94163901

STAR MARKET ΜΟΝ ΕΠ

998175656

ΑΓΓΕΛΗ Χ. ΥΙΟΙ Α.Ε. (ΑΓΓΕΛΗΣ Α.Ε.)

092334305

ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ

094185561

ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ

94247924

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΕΕ

94098834

ΓΕΓΟΣ SUPER MARKET AE

91815127

ΓΟΥΝΤΣΙΔΗΣ Α.Ε.

94120138

Ι & Φ ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΥ ΑΕ

94204475

ΜΟΥΡΓΗ Π. ΑΦΟΙ Α.Ε

094314572

ΞΕΝΟΣ A.E.

081662878

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣ. Α.Ε

094093840

ΠΤΟΛΕΜΑΪΣ ΕΠΕ

95147763

ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ Γ. ΑΒΕΕ

099664075

ΥΠΕΡ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Ι.Κ.Ε.

801072425

ΜΙΧΑΗΛ & ΥΟΙ ΑΕ

81083242

ΣΑΝΙΔΑΣ - ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΚΕ

997184342

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΣ ΑΕ

96002904

ΤΕΡΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Ε.Ε.

091427862

ΥΙΟΙ Α. ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗ Α.Ε.

99561800

ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕΒΕ

998651388

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΠΑΠΠΟΥ Α.Ε.

999874416

ΛΕΩΝ Α.Ε. ΠΛΕΣΣΑΣ

998198461

Μ & Δ ΤΣΙΣΙΜΟΙΡΗ ΟΕ

999675058

KOSMOPLUS AE

997615110

FAMILY MARKET AE

800364320

ΕΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΠΕ

800450850

ΚΑΝΤΖΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΕΒΕ

92651753

ΔΕΝΑΞΑΣ ΕΠΕ

95628779

MARKET IN

998771189

ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΑΕ

94262442

Β. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΑΕ

94215152

ΑΡΑΠΗΣ ΜΑΡΚΕΤ ΕΠΕ

081096643

362 GROCERY

800989147

ΧΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ - ECONOMY MARKET

800473026

ΕΚΕΜΣ - ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ

090070164

ΓΕΝ. ΠΟΝ. - ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

090047197

Ε-FOOD MARKET

801470140

E-FRESH

800665675