ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

«ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΝΟΥΝΟΥ: Πήρες ΝΟΥΝΟΥ; Πήρες Backpack

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΦΡΗΣΛΑΝΤΚΑΜΠΙΝΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία γάλακτος, γαλακτοκομικών προϊόντων και παιδικών τροφών» και τον διακριτικό τίτλο«FRIESLANDCAMPINA HELLAS S.A» με ΑΦΜ 094116856 και ΓΕΜΗ 350101000, που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Νικ. Ζεκάκου 18 και Κων. Καραμανλή (εφεξής «Διοργανώτρια»), σε συνεργασία με την εταιρεία Zakcret A.E.με ΑΦΜ 998407331 και ΓΕΜΗ 7882101000 που εδρεύει στα Σπάτα Αττικής, 18o χλμ Λ. Σπάτων (εφεξής “Zakcret”), και με τη συνδρομή της διαφημιστικής εταιρείας με την επωνυμία «Bold Ogilvy Ανώνυμη Εταιρεία Επικοινωνίας» με ΑΦΜ 094101900 και ΓΕΜΗ 339401000, που εδρεύει στο Γέρακα Αττικής, οδός Ημαθίας 10 (εφεξής «Διαφημιστική»), καθώς και της εταιρείας Care Direct AE με ΑΦΜ 095594723 και ΓΕΜΗ 4396601000 που εδρεύει στη Δάφνη Αττικής, οδός Δερβενακίων 8 (εφεξής «Care Direct») (από κοινού η Διοργανώτρια, η Διαφημιστική, η Care Direct και η Zakcret καλούμενες «Εταιρείες») διοργανώνει ηλεκτρονικά, μέσω του microsite www.nounoudiagonisnos.gr (εφεξής «Διαδικτυακός Τόπος») την παρούσα προωθητική ενέργεια με τίτλο «ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΝΟΥΝΟΥ: Πήρες ΝΟΥΝΟΥ; ΠήρεςBackpack!» (εφεξής «Ενέργεια») με σκοπό την προώθηση των προϊόντων γάλακτος «ΝΟΥΝΟΥ» εβαπορέ όπως εξειδικεύονται στον όρο 5.

Οι Εταιρείες συμμετέχουν στην Ενέργεια ως εξής: α) Η Διοργανώτρια διαθέτει τα δώρα της Ενέργειας και αναλαμβάνει εν γένει τη διοργάνωση και ολοκλήρωση της Ενέργειας, β) η Zakcret αναλαμβάνει τη διαδικασία απόδοσης των Δώρων στους νικητές, γ) η Διαφημιστική αναλαμβάνει την τεχνική υποστήριξη της ηλεκτρονικής διεξαγωγής της Ενέργειας και την ενημέρωση των νικητών και δ) η Care Direct παρέχει υπηρεσίες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης των συμμετεχόντων στην Ενέργεια (εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις) μέσω της Γραμμής Επικοινωνίας 2109287400.

2. Δώρα

Οι νικητές της Ενέργειας θα είναι συνολικά εννέα χιλιάδες (9.000) και θα αναδεικνύονται αυτομάτως με την έγκυρη συμμετοχή τους στην Ενέργεια, όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω στον όρο 5, και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων των Δώρων.

Τα δώρα της Ενέργειας (εφεξής «Δώρα» και έκαστο εξ αυτών «Δώρο») είναι εννέα χιλιάδες (9.000) σακίδια πλάτης UnderArmour, και ειδικότερα:

 • Πέντε χιλιάδες (5.000) σακίδια πλάτης Under Armour σε μαύρο χρώμα.
 • Τρεις χιλιάδες (3.000) σακίδια πλάτης Under Armour σε σκούρο μπλε χρώμα.
 • Χίλια (1.000) σακίδια πλάτης Under Armour σε γκρι χρώμα.

Το χρώμα του δώρου είναι τυχαίο και δε μπορεί να επιλεχθεί από τον νικητή ούτε και να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο χρώμα.

3. Διάρκεια

Ως διάρκεια διεξαγωγής της Ενέργειας ορίζεται το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 04/09/2023 ώρα 11:00 έως και το Σάββατο 30/09/2023 ώρα 23:59 ή την τυχόν εξάντληση των αποθεμάτων των Δώρων, όποιο εκ των δύο συμβεί νωρίτερα («Διάρκεια»). Οποιαδήποτε συμμετοχή εκτός αυτών των χρονικών ορίων δεν θα λαμβάνεται υπόψη. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή να μειώσει τη Διάρκεια της παρούσας Ενέργειας με πρoηγούμενη σχετική ανακοίνωση στον Διαδικτυακό Τόπο.

4. Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στην Ενέργεια έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Εξαιρούνται και δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Ενέργεια οι εργαζόμενοι των Εταιρειών και οι συγγενείς αυτών α΄ βαθμού, καθώς και οι σύζυγοί τους.

Ως έγκυρη συμμετοχή νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στην Ενέργεια για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει υποβληθεί εντός της Διάρκειας της Ενέργειας, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στους παρόντες όρους, και εν γένει είναι εντός του πλαισίου της Ενέργειας και πληροί τους παρόντες Όρους, (β) δεν αντιβαίνει στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, στα χρηστά ήθη και στη δημόσια τάξη, και (γ) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας, αυτή καθ’ εαυτή η συμμετοχή προϊόν παράνομης ή αθέμιτης τεχνικής επιρροής στα συστήματα της Διοργανώτριας ή στο μηχανισμό ανάδειξης νικητών ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντα ή τρίτου.

Οποιαδήποτε συμμετοχή σε οποιοδήποτε στάδιο της Ενέργειας μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που ο Συμμετέχων δεν πληροί τους παρόντες όρους συμμετοχής στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) σε περίπτωση που συντρέχει στο πρόσωπο του Συμμετέχοντα κώλυμα βάσει των παρόντων όρων συμμετοχής, (γ) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η παράδοση του δώρου στον νικητή εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας που τάσσεται στους παρόντες Όρους Συμμετοχής, (δ) εάν ο νικητής δεν παρουσιάσει την ταυτότητα ή διαβατήριο ή κάποιο άλλο δημόσιο έγγραφο ταυτοπροσωπίας κατά την παραλαβή του Δώρου, εφόσον αυτό απαιτείται κατά τους παρόντες όρους. Η Διοργανώτρια σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι στο πρόσωπο κάποιου Συμμετέχοντα ή νικητή συντρέχει κάποια από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις, έχει το δικαίωμα να προβεί στην ακύρωση της συμμετοχής του, σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και κατά το στάδιο της απόδοσης του Δώρου.

Εάν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε Συμμετέχων στην Ενέργεια παραβιάζει ή υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ή και απλές ενδείξεις ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό της Διοργανώτριας ή τους όρους της Ενέργειας με αντικανονικές ενέργειες, η συμμετοχή του στην Ενέργεια ακυρώνεται αμέσως κατά τα ανωτέρω, και οι Εταιρείες επιφυλάσσονται παντός νομίμου δικαιώματός τους.

5. Τρόπος συμμετοχής στην Ενέργεια

Έκαστος καταναλωτής που συμμετέχει στην Ενέργεια (εφεξής «Συμμετέχων»), με την αγορά τριών (3) εκ των προϊόντων που συμμετέχουν στην Ενέργεια (εφεξής «Συμμετέχοντα Προϊόντα») εντός της Διάρκειας της Ενέργειας σε οποιοδήποτε από τα καταστήματα που συμμετέχουν στην Ενέργεια, τα οποία αναφέρονται στο Παράρτημα Α (εφεξής «Συμμετέχοντα Καταστήματα»), και την υποβολή της συμμετοχής του μέσω του Διαδικτυακού Τόπου (δια της ανάρτησης της αντίστοιχης/ων απόδειξης/αποδείξεων λιανικής πώλησης, όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω) αναδεικνύεται νικητής ενός εκ των Δώρων , υπό την προϋπόθεση μη εξάντλησης των αποθεμάτων των Δώρων κατά το χρονικό σημείο υποβολής της συμμετοχής του.

Τα Συμμετέχοντα Προϊόντα είναι τα παρακάτω προϊόντα ΝΟΥΝΟΥ εβαπορέ:

α) ΝΟΥΝΟΥ Κid Εβαπορέ Πολυσυσκευασία, 6Χ400gr.

β) ΝΟΥΝΟΥ Εβαπορέ πλήρες Πολυσυσκευασία 6Χ400gr.

γ) ΝΟΥΝΟΥ Εβαπορέ light Πολυσυσκευασία 6Χ400gr.

Διευκρινίζεται ότι η αγορά οποιωνδήποτε τριών (3) προϊόντων εκ των Συμμετεχόντων Προϊόντων, δηλαδή σε οποιονδήποτε συνδυασμό, από Συμμετέχον Κατάστημα, ισοδυναμεί με μία Συμμετοχή στην Ενέργεια. Δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στην Ενέργεια με τιμολόγιο αγοράς από τα Συμμετέχοντα Καταστήματα, μόνο με απόδειξη λιανικής.

Η αγορά των τριών (3) προϊόντων μπορεί να γίνει και τμηματικά σε διαφορετικές χρονικές στιγμές εντός της Διάρκειας της Ενέργειας. Ως εκ τούτου, τα προϊόντα μπορεί να συμπεριλαμβάνονται σε μία ή περισσότερες αποδείξεις λιανικής. Τυχόν περισσότερες αποδείξεις λιανικής μπορούν επίσης να αναρτηθούν στον Διαδικτυακό Τόπο τμηματικά, και σε αυτή την περίπτωση ως χρόνος υποβολής της συμμετοχής λογίζεται ο χρόνος ανάρτησης της τελευταίας απόδειξης λιανικής, με την οποία πιστοποιείται η ολοκλήρωση της αγοράς των τριών (3) εκ των Συμμετεχόντων Προϊόντων.

Κάθε Συμμετέχων έχει δικαίωμα υποβολής έως τριών (3) συμμετοχών στην Ενέργεια κατ’ ανώτατο όριο, και οποιαδήποτε τυχόν πρόσθετη συμμετοχή πέραν αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και ουδέν δικαίωμα θα γεννά επί των Δώρων.

Ειδικότερα ως προς τη διαδικασία συμμετοχής στην Ενέργεια, κάθε Συμμετέχων καλείται να επισκεφθεί το microsite www.nounoudiagonismos.gr εντός της Διάρκειας της Ενέργειας και να ανεβάσει ως φωτογραφία/εικόνα μέσω της εφαρμογής την λιανική απόδειξη αγοράς που περιέχει τρία (3) από τα Συμμετέχοντα Προϊόντα εβαπορέ ΝΟΥΝΟΥ (ή τις λιανικές αποδείξεις, σε περίπτωση που τα τρία (3) προϊόντα αγοράσθηκαν τμηματικά), καθώς και να συμπληρώσει και να υποβάλει τη φόρμα συμμετοχής που του εμφανίζεται, με τα ακόλουθα προσωπικά του στοιχεία: Όνομα, Επώνυμο, Tαχυδρομικό Κώδικα, και Κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας, τα οποία είναι απαραίτητα για τις ανάγκες της αποτελεσματικής διεξαγωγής και ολοκλήρωσης της Ενέργειας, σύμφωνα με όσα αναφέρονται αναλυτικά στον Όρο 8.

Κάθε Συμμετέχων φέρει την ευθύνη για την ακρίβεια και εγκυρότητα των ανωτέρω στοιχείων που δηλώνει, συμπεριλαμβανομένου και του Ταχυδρομικού Κώδικα, βάσει του οποίου καθορίζεται ο τρόπος παραλαβής του Δώρου, όπως περιγράφεται παρακάτω, και ουδεμία ευθύνη έχει η Διοργανώτρια ή οποιαδήποτε εκ των Εταιρειών σε περίπτωση εσφαλμένης ή ελλιπούς συμπλήρωσης των ανωτέρω στοιχείων.

Πριν την υποβολή της παραπάνω φόρμας συμμετοχής, ο Συμμετέχων θα πρέπει προηγουμένως:

α) να διαβάσει και αποδεχθεί τους Όρους Συμμετοχής της Ενέργειας που του εμφανίζονται ως link. Η συμμετοχή στην Ενέργεια προϋποθέτει τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή από έκαστο Συμμετέχοντα των Όρων Συμμετοχής στην Ενέργεια.

β) να χορηγήσει ρητώς τη συναίνεσή του για την επεξεργασία των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων του για τους σκοπούς της Ενέργειας, διαβάζοντας και αποδεχόμενος τη Δήλωση Συναίνεσης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων που του εμφανίζεται ως link, το οποίο είναι επίσης προαπαιτούμενο για να λάβει μέρος στην Ενέργεια.

6. Προϋποθέσεις εγκυρότητας της απόδειξης λιανικής και της φωτογραφίας της

Μετά την υποβολή της συμμετοχής και την ανάρτηση της φωτογραφίας (ή των φωτογραφιών) κατά τα ανωτέρω, θα ελέγχεται μέσω αυτοματοποιημένης ηλεκτρονικής εφαρμογής, εάν είναι έγκυρη ή όχι η απόδειξη συμμετοχής, σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται παρακάτω, καθώς και ότι η συγκεκριμένη απόδειξη δεν έχει αναρτηθεί προηγουμένως στον Διαδικτυακό Τόπο. Μετά τον παραπάνω έλεγχο, αυτομάτως θα εμφανίζεται στον Συμμετέχοντα μήνυμα στον Διαδικτυακό Τόπο ότι έχει κερδίσει το Δώρο, εφόσον έχει ολοκληρωθεί η αγορά τριών Συμμετεχόντων Προϊόντων, ή ότι έχει καταχωρηθεί η απόδειξή του και ότι έχει συμπληρωθεί προς το παρόν η αγορά ενός ή δύο Συμμετεχόντων Προϊόντων, κατά περίπτωση. Ακολούθως θα αποστέλλεται στους νικητές και ένα sms από τη Διαφημιστική, στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που θα έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της φόρμας συμμετοχής, με το οποίο θα ενημερώνονται για τον τρόπο και χρόνο παραλαβής του δώρου τους και τον προσωπικό νικητήριο κωδικό τους. Σε περίπτωση λήξης της Διάρκειας της Ενέργειας λόγω εξάντλησης των αποθεμάτων των Δώρων, θα εμφανίζεται στον Συμμετέχοντα αυτομάτως σχετικό ενημερωτικό μήνυμα.

Εάν για τεχνικούς λόγους δεν καταστεί δυνατή η αυτόματη αναγνώριση από το σύστημα μιας απόδειξης λιανικής, τότε ο σχετικός έλεγχος της εγκυρότητας της απόδειξης θα πραγματοποιείται από τη Διαφημιστική και θα εμφανίζεται στον Συμμετέχοντα σχετικό ενημερωτικό μήνυμα στον Διαδικτυακό Τόπο. Ο Συμμετέχων θα ενημερώνεται από τη Διαφημιστική για το αποτέλεσμα του ελέγχου και για το ότι, σε περίπτωση έγκυρης απόδειξης, έχει αναδειχθεί νικητής, εάν έχει ολοκληρωθεί η αγορά τριών Συμμετεχόντων Προϊόντων (ή ότι έχει συμπληρωθεί η αγορά ενός ή δύο Συμμετεχόντων Προϊόντων, κατά περίπτωση), το αργότερο εντός τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της συμμετοχής του, με sms στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει.

Ειδικότερα, για να είναι έγκυρη μια απόδειξη λιανικής ώστε να συμμετέχει στην Ενέργεια, θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστον την αγορά ενός από τα Συμμετέχοντα Προϊόντα, η αγορά να έχει γίνει από κάποιο από τα Συμμετέχοντα Καταστήματα, εντός της Διάρκειας της Ενέργειας, και να αναγράφεται σε αυτήν με σαφήνεια η ονομασία του Συμμετέχοντος Προϊόντος, ώστε να μπορεί να ταυτοποιηθεί/αναγνωρισθεί από το σύστημα το εν λόγω προϊόν.

Επιπλέον, για να είναι έγκυρη η φωτογραφία μιας απόδειξης αγοράς προϊόντος θα πρέπει να περιλαμβάνει καθαρά και ευκρινώς, τα παρακάτω στοιχεία: τα στοιχεία του Συμμετέχοντος Καταστήματος (επωνυμία και Α.Φ.Μ), την ημερομηνία και ώρα αγοράς, το Συμμετέχον Προϊόν NOYNOY που έχει αγοραστεί με την απόδειξη αυτή, την ονομασία του Συμμετέχοντος Προϊόντος NOYNOY, και το συνολικό ποσό αγοράς της απόδειξης. Αν η απόδειξη είναι πολύ μεγάλη, μπορεί να φωτογραφηθεί διπλωμένη, αρκεί να φαίνονται στη φωτογραφία τα παραπάνω στοιχεία.

Δεν είναι δυνατή συμμετοχή στην Ενέργεια με τη χρήση της ίδιας απόδειξης για πάνω από μία φορά.

7. Διαδικασία ενημέρωσης των νικητών και απόδοσης των Δώρων

Οι Συμμετέχοντες θα ενημερώνονται ότι έχουν αναδειχθεί νικητές στην Ενέργεια ως ακολούθως: α) με απευθείας μήνυμα, το οποίο θα εμφανίζεται αυτόματα στον υπολογιστή τους μετά την καταχώρηση της απόδειξης/των αποδείξεων που περιέχουν τρία (3) εκ των Συμμετεχόντων Προϊόντων κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, ή/και β) με αποστολή sms από τη Διαφημιστική στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που θα έχουν δηλώσει στη φόρμα συμμετοχής.

Στο sms που θα αποστέλλει η Διαφημιστική σε κάθε νικητή θα περιέχεται ο προσωπικός νικητήριος κωδικός του, καθώς και ενημέρωση για τον ειδικότερο τρόπο παραλαβής του Δώρου του, αναλόγως του τόπου διαμονής του, σύμφωνα με τα παρακάτω, καθώς και για τον χρόνο παραλαβής του Δώρου του, αναλόγως του πότε θα είναι το Δώρο του διαθέσιμο για παραλαβή.

Ειδικότερα, τα εννέα χιλιάδες (9.000) Δώρα της Ενέργειας θα παραδοθούν στους νικητές ως ακολούθως:

Α) Εάν ο νικητής διαμένει σε νομό στον οποίο υπάρχει κατάστημαZakcret, θα μεταβαίνει στο εν λόγω κατάστημα (ή σε οποιοδήποτε άλλο κατάστημα Zakcret, εφόσον τον εξυπηρετεί) και θα παραλαμβάνει από αυτό το Δώρο του, κατά τον χρόνο που θα αναφέρεται στο sms που θα λάβει από τη Διαφημιστική, και το αργότερο έως 30.11.2023.

Για την παραλαβή του δώρου από το κατάστημα θα χρειαστεί να επιδείξει στο κατάστημα τον μοναδικό νικητήριο κωδικό που θα του έχει σταλεί με SMS από τη διαφημιστική.

Στο SMS θα υπάρχει και η λίστα των καταστημάτων Zakcret Sports από όπου μπορεί να παραλάβει το δώρο του, τα οποία είναι τα ακόλουθα:

1. Κατάστημα Zakcret Golden Hall

 1. Κατάστημα Zakcret Αγιοι Ανάργυροι
 2. Κατάστημα Zakcret Αιγάλεω
 3. Κατάστημα Zakcret Άλιμος
 4. Κατάστημα Zakcret Βόλος
 5. Κατάστημα Zakcret Γαλάτσι
 6. Κατάστημα Zakcret Ερμού
 7. Κατάστημα Zakcret Θεσσαλονίκη | Ερμού
 8. Κατάστημα Zakcret Θεσσαλονίκη | Τσιμισκή
 9. Κατάστημα Zakcret Ιωάννινα
 10. Κατάστημα Zakcret Καλαμάτα
 11. Κατάστημα Zakcret Καλλιθέα
 12. Κατάστημα Zakcret Κορυδαλλός
 13. Κατάστημα Zakcret Λαμπρινή
 14. Κατάστημα Zakcret Λάρισα
 15. Κατάστημα Zakcret Νέα Ιωνία
 16. Κατάστημα Zakcret Νέα Σμύρνη
 17. Κατάστημα Zakcret Πανεπιστημίου
 18. Κατάστημα Zakcret Πάτρα
 19. Κατάστημα Zakcret Πειραιάς
 20. Κατάστημα Zakcret Περιστέρι
 21. Κατάστημα Zakcret Πικέρμι
 22. Κατάστημα Zakcret Χαλάνδρι
 23. Κατάστημα Zakcret Χανιά
 24. Κατάστημα Outlet Γαλάτσι
 25. Κατάστημα Outlet Θηβών
 26. Κατάστημα: Outlet Καλαμάτα

B) Εάν ο νικητής διαμένει σε νομό στον οποίο δεν υπάρχει κατάστημαZakcret, το Δώρο θα του αποστέλλεται από την εταιρεία Zakcret, μέσω της συνεργαζόμενης με αυτήν εταιρείας ταχυμεταφορών (courier).

Για την κατοχύρωση και αποστολή του Δώρου τους, θα ζητηθεί από τους νικητές αυτούς τόσο με το απευθείας μήνυμα που θα τους εμφανισθεί στον Διαδικτυακό Τόπο αλλά και μέσω του SMS που θα λάβουν από τη Διαφημιστική, να ακολουθήσουν έναν σύνδεσμο ο οποίος θα τους ανακατευθύνει σε ιστοσελίδα της Zakcret όπου θα κληθούν να συμπληρώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία (Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση, e-mail και Κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας) που είναι απαραίτητα για την παράδοση του Δώρου, καθώς και τον προσωπικό νικητήριο κωδικό που έχουν λάβει. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που οι νικητές δεν μεταβούν στην ως άνω ιστοσελίδα και δεν συμπληρώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία, εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ανάδειξή τους ως νικητών και το αργότερο έως 30.11.2023, δεν θα είναι δυνατή η παράδοση του δώρου τους από τη Zakcret.

Ακολούθως η εταιρεία Zakcret θα τους αποστέλλει το Δώρο τους, μέσω της συνεργαζόμενης με αυτήν εταιρείας ταχυμεταφορών (courier), στη διεύθυνση που θα έχουν δηλώσει στην σελίδα της Zakcret κατά τα ανωτέρω, κατά τον χρόνο που θα αναφέρεται στο sms που θα λάβει από τη Διαφημιστική .

Κατά την παραλαβή του Δώρου του στην διεύθυνσή του, κάθε νικητής υποχρεούται να επιδείξει, εφόσον του ζητηθεί, αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή άλλο δημόσιο έγγραφο ταυτοπροσωπίας εν ισχύ.

Εφόσον προκύψει οποιοδήποτε ζήτημα κατά τη διαδικασία παράδοσης του Δώρου (π.χ. σε περίπτωση ανακριβών ή ελλιπών στοιχείων παράδοσης) και εν γένει εάν απαιτηθεί για την παράδοση του Δώρου, θα πραγματοποιηθεί επικοινωνία με τον νικητή από τη Zakcret (στο κινητό τηλέφωνο που θα έχει δηλώσει, εφόσον είναι σωστό) και θα του ζητηθεί η επιβεβαίωση ή συμπλήρωση των στοιχείων του, τα οποία είναι απαραίτητα για την παράδοση του δώρου (π.χ ονοματεπώνυμο, πλήρης διεύθυνση).

Το εάν ο νικητής διαμένει σε νομό στον οποίο υπάρχει κατάστημα Zakcret ή όχι, και συνεπώς εάν εμπίπτει στην πρώτη ή δεύτερη από τις παραπάνω κατηγορίες αντίστοιχα, υπολογίζεται με αυτόματο μηχανισμό βάσει του Τ.Κ. που έχει δηλωθεί στη φόρμα συμμετοχής από τη Διαφημιστική, η οποία και θα τον ενημερώνει για τον αντίστοιχο τρόπο παράδοσης τόσο με απευθείας μήνυμα στον Διαδικτυακό Τόπο όσο και με sms, όπως έχει αναφερθεί ανωτέρω. Δεν θα λαμβάνονται υπόψη και δεν θα είναι δυνατό να εξυπηρετούνται αιτήματα νικητών για παράδοση με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που περιγράφεται παραπάνω.

Σε περίπτωση που το αργότερο έως 30/11/2023:

· Οποιοσδήποτε νικητής που διαμένει σε νομό στον οποίο υπάρχει κατάστημα Zakcret δεν προσέλθει στο κατάστημα αυτό ή σε οποιοδήποτε κατάστημα Zakcret για να παραλάβει το Δώρο του ή αρνηθεί να επιδείξει τον νικητήριο κωδικό του στο κατάστημα,

· Οποιοσδήποτε νικητής που διαμένει σε νομό στον οποίο δεν υπάρχει κατάστημα Zakcret δεν μεταβεί στην ιστοσελίδα της Zakcret και δεν συμπληρώσει σε αυτή τα προσωπικά του στοιχεία για την παράδοση του δώρου, ή δεν ευρεθεί από την εταιρεία ταχυμεταφορών ούτε επικοινωνήσει με αυτήν ή προσέλθει σε αυτήν για την παραλαβή του Δώρου, παρά τα ειδοποιητήρια, ή εν γένει δεν ευρεθεί από τη Zakcret ή τη συνεργαζόμενη με αυτήν εταιρεία ταχυμεταφορών για οποιονδήποτε λόγο (όπως ενδεικτικά εάν έχει δηλώσει ανακριβή στοιχεία και δεν ανταποκριθεί σε απόπειρες τηλεφωνικής επικοινωνίας) ή αρνηθεί να παραλάβει το Δώρο ή αρνηθεί να επιδείξει έγγραφο ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση,

τότε ο συγκεκριμένος νικητής χάνει αυτομάτως και οριστικά, μετά την παρέλευση της ως άνω ημερομηνίας της 30/11/2023, το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου, οι Εταιρείες απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη και η Διοργανώτρια δικαιούται να διαθέσει (ή μη) το Δώρο κατά την απόλυτη κρίση της.

Μέχρι την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία της 30/11/2023, και κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα-Παρασκευή, εξαιρουμένων αργιών) από 08:00 έως 20:00, οι νικητές μπορούν να καλούν στην Care Direct, και συγκεκριμένα στον τηλεφωνικό αριθμό 210-9287400, για πληροφορίες που αφορούν την παράδοση του Δώρου τους ή για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναφορικά με την Ενέργεια.

8. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η συμμετοχή στην Ενέργεια αποτελεί σαφή εκ μέρους του κάθε Συμμετέχοντα ή/και νικητή δήλωση συναίνεσης για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με τον Ν. 4624/2019 και τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2016/679, για τις ανάγκες της διεξαγωγής και ολοκλήρωσης της Ενέργειας. Νομική βάση της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων έκαστου συμμετέχοντα ή/και νικητή είναι η συναίνεσή του, η οποία παρέχεται μέσω ρητής και θετικής δήλωσής του κατά τα ανωτέρω υπό 5 αναφερόμενα, κατόπιν επαρκούς ενημέρωσής του δυνάμει του Εντύπου Δήλωσης Συναίνεσης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων και των παρόντων Αναλυτικών Όρων Συμμετοχής.

Όλοι οι Συμμετέχοντες θα παρέχουνκατά την υποβολή της φόρμας συμμετοχής τους στον Διαδικτυακό Τόπο για τη συμμετοχή τους στην Ενέργεια τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα: Όνομα, Επώνυμο, Τ.Κ και Κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας.Σκοπός σύστασης του εν λόγω αρχείου, το οποίο περιέχει τα ελάχιστα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τις ανάγκες της αποτελεσματικής διεξαγωγής και ολοκλήρωσης της Ενέργειας, είναι η συλλογή συμμετοχών στην Ενέργεια και ανάδειξης των νικητών, η δυνατότητα ταυτοποίησης των νικητών και ενημέρωσης των νικητών, και η διενέργεια της παράδοσης των Δώρων.

Ειδικά όσοι νικητές πρόκειται να παραλάβουν το Δώρο με courier από τη Zakcret, κατά την συμπλήρωση των στοιχείων τους στην ιστοσελίδα της Zakcret παρέχουν εκ νέου τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα: (Όνομα, Επώνυμο, και Κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας), και παρέχουν επιπροσθέτως και το e-mail τους και την πλήρη διεύθυνσή τους για τους σκοπούς αποστολής των Δώρων τους. Σκοπός σύστασης του εν λόγω αρχείου, το οποίο περιέχει τα ελάχιστα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τις ανάγκες της αποτελεσματικής διεξαγωγής και ολοκλήρωσης της Ενέργειας, είναι η διενέργεια της παράδοσης των Δώρων και η δυνατότητα ευχερούς επικοινωνίας με τους νικητές για τους σκοπούς απόδοσης των Δώρων.

Υπεύθυνος επεξεργασίας και των δύο ανωτέρω αρχείων προσωπικών δεδομένων είναι η Διοργανώτρια, η δε επεξεργασία των περιεχόμενων σε αυτά προσωπικών δεδομένων θα εκτελείται από:

· τη Διαφημιστική, η οποία έχει αναλάβει την τεχνική διαχείριση του Διαδικτυακού Τόπου.

· τη Zakcret που έχει αναλάβει την απόδοση των Δώρων στους νικητές, καθώς και από τη συνεργαζόμενη με αυτήν εταιρεία ταχυμεταφορών (courier).

· και από την Care Direct που έχει αναλάβει να παρέχει υπηρεσίες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης των συμμετεχόντων στην Ενέργεια μέσω τηλεφωνικού κέντρου.

Όλες οι ανωτέρω Εταιρείες, τόσο η Διοργανώτρια ως υπεύθυνη επεξεργασίας όσο και η Διαφημιστική, η Care Direct και η Zakcret ως εκτελούσες την επεξεργασία στο πλαίσιο των παραπάνω καθηκόντων τους, προβαίνουν σε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στην Ενέργεια αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες της Ενέργειας και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με το οικείο νομοθετικό πλαίσιο.

Αμφότερα τα ανωτέρω αρχεία προσωπικών δεδομένων θα διατηρούνται για αρχειακούς λόγους έως τις 12.01.2024, οπότε και θα διαγράφονται οριστικά από όλες τις Εταιρείες.

Όλα τα υποκείμενα προσωπικών δεδομένων (Συμμετέχοντες ή/και νικητές) διατηρούν α) το δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τις κατηγορίες δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας, τον σκοπό της επεξεργασίας, τους αποδέκτες αυτής, αλλά και τα στοιχεία του υπεύθυνου επεξεργασίας και των εκτελούντων την επεξεργασία, β) το δικαίωμα πρόσβασης σύμφωνα με το οποίο λαμβάνουν πληροφόρηση για τα προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν, καθώς και για την προέλευσή τους, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών, την εξέλιξη της επεξεργασίας για το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη ενημέρωση ή πληροφόρησή τους, τη λογική της τυχόν αυτοματοποιημένης επεξεργασίας και την κοινοποίηση σε τρίτους στους οποίους έχουν ανακοινωθεί τα δεδομένα γ) το δικαίωμα αντίρρησης, σύμφωνα με το οποίο έχουν δικαίωμα να προβάλουν οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων που τους αφορούν, ώστε αυτά να μην αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας καθώς και το δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής των προσωπικών τους δεδομένων, δ) το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής τους ως προς την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων σύμφωνα με το οποίο η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα και ε) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 1-3, 11523 Αθήνα, τηλ: 2106475600, email: complaints@dpa.gr.). Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κάθε υποκείμενο προσωπικών δεδομένων δύναται να ασκήσει τα ως άνω δικαιώματα του κατόπιν αιτήματος του που θα απευθύνει στην Διοργανώτρια Εταιρεία που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Νικ. Ζεκάκου 18 και Κων. Καραμανλή, είτε ηλεκτρονικά μέσω αποστολής e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info.hellas@frieslandcampina.com., είτε τηλεφωνικά στο τμήμα εξυπηρέτησης καταναλωτών στο τηλέφωνο 800 11 668668.

Αν κάποιος εκ των Συμμετεχόντων ή νικητών της Ενέργειας επιλέξει να μην παράσχει τα Προσωπικά Δεδομένα που θα του ζητηθούν ή ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του, το γεγονός αυτό αυτονοήτως θα αναιρέσει τη δυνατότητα συμμετοχής του στην Ενέργεια και απόδοσης σε αυτόν του Δώρου αντίστοιχα.

9. Ευθύνη

Τα Δώρα καθορίζονται από τη Διοργανώτρια, είναι συγκεκριμένα και προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται ολικά ή μερικά με χρήματα, ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα δώρα. Το χρώμα του δώρου είναι τυχαίο και δε μπορεί να επιλεχθεί από τον νικητή ούτε και να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο χρώμα.

Σε περίπτωση συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, λόγων ασφαλείας ή άλλων περιστάσεων εκτός του ελέγχου της Διοργανώτριας, η Διοργανώτρια δύναται και δικαιούται να μην προσφέρει τα Δώρα, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δεν θα υποχρεούται σε προσφορά εναλλακτικού δώρου οποιασδήποτε μορφής και αξίας.

H Διοργανώτρια και εν γένει οι Εταιρείες δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ζημία ή/και βλάβη, σωματική ή άλλη ή/και ατύχημα τυχόν προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα, τη χρήση των δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετιζόμενη με την Ενέργεια. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της Ενέργειας και την ολοκλήρωση της διανομής των Δώρων, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται και η Διοργανώτρια θα δεν υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων στην Ενέργεια.

Η συμμετοχή στην Ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Οι Εταιρείες δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της Ενέργειας επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές της Ενέργειας. Περαιτέρω, οι Εταιρείες δεν ευθύνονται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων εκ των άνω αιτιών.

Τέλος, οι Εταιρείες δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη τυχόν προκύψει στον Διαδικτυακό Τόπο, με αποτέλεσμα την προσωρινή η μόνιμη διακοπή της παρούσας προωθητικής Ενέργειας. Αντιστοίχως δεν θα ευθύνονται στην περίπτωση που για οποιονδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε Συμμετέχοντα στο σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στην Ενέργεια και ανάδειξης των νικητών.

10. Δημοσιότητα- Αποδοχή Όρων Ενέργειας

Οι παρόντες αναλυτικοί όροι συμμετοχής στην Ενέργεια, όπως έχουν τροποποιηθεί από 22.09.2023 και ισχύουν (κατόπιν της αύξησης του αριθμού των Δώρων της Ενέργειας από 6.500 σε 9.000), έχουν αναρτηθεί στον Διαδικτυακό Τόπο www.nounoudiagonismos.gr , και θα ευρίσκονται δημοσιευμένοι εκεί καθ’ όλη τη διάρκεια της Ενέργειας και μέχρι την ολοκλήρωση της διανομής των Δώρων, και σε κάθε περίπτωση έως 30/11/2023. Έχουν επίσης κατατεθεί στη συμβολαιογράφο Αθηνών Σπυριδοπούλου Χαρίκλεια, και οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφό τους. Η συμμετοχή στην Ενέργεια συνιστά ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή από έκαστο συμμετέχοντα των παρόντων Όρων Συμμετοχής στην Ενέργεια, όπως εκάστοτε ισχύουν, καθώς και συναίνεση στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους, και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση του συμμετέχοντα από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας και των λοιπών Εταιρειών.

11. Τροποποίηση ή ακύρωση της Ενέργειας

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα κατά την κρίση της να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους Συμμετοχής, και ιδίως να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια της Ενέργειας, να αλλάξει τα προσφερόμενα Δώρα, ακόμη και να ματαιώσει την Ενέργεια. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα δημοσιεύεται στον Διαδικτυακό Τόπο και θα κατατίθεται στη Συμβολαιογράφο Αθηνών Σπυριδοπούλου Χαρίκλεια. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης και της ματαίωσης της Ενέργειας, η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων, των νικητών ή/και οποιουδήποτε τρίτου, ρητώς αποκλειομένης της έγερσης οιασδήποτε αξίωσης έναντι της Διοργανώτριας για αποκατάσταση ζημίας, δαπανών ή άλλων επιβαρύνσεων.

12. Υποβολή παραπόνων- Επίλυση διαφορών

Κατά τη διάρκεια της Ενέργειας η Care Direct παρέχει υπηρεσίες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης των συμμετεχόντων στην Ενέργεια (εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις) μέσω της Γραμμής Επικοινωνίας 210- 9287400. Οι ενδιαφερόμενοι για την Ενέργεια μπορούν να καλούν στον ως άνω τηλεφωνικό αριθμό και μέχρι την καταληκτική προθεσμία παράδοσης των Δώρων της 30.11.2023, για πληροφορίες που αφορούν την παράδοση του Δώρου τους ή για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετικά με την Ενέργεια. Οι ως άνω τηλεφωνικές υπηρεσίες της Care Direct παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή, εξαιρουμένων αργιών) από 08:00 έως 20:00.

Εάν οι ζητούμενες πληροφορίες αφορούν την παράδοση του Δώρου, η Care Direct θα δύναται να προωθεί την κλήση με τον Συμμετέχοντα στην Zakcret, προς αποτελεσματικότερη ενημέρωσή του, εάν δε αφορούν τεχνικά ζητήματα, θα δύναται να ζητά σχετική ενημέρωση από τη Διαφημιστική και να επανέρχεται με την ενημέρωση στον Συμμετέχοντα.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την Ενέργεια μετά την καταληκτική προθεσμία της 30.11.2023, καθώς και οποτεδήποτε αναφορικά με ζητήματα προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον όρο 8, οποιοσδήποτε Συμμετέχων, νικητής ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο: 80011668668 ή να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info.hellas@frieslandcampina.com .

Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με την Ενέργεια και την εφαρμογή των παρόντων όρων, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

Κατάλογος Συμμετεχόντων Καταστημάτων:

1

Α/Β ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

094025817

Α/Β ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

2

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

800764388

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΑΛΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.

3

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

094113461

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΑΕ

4

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε.

094063140

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε.

5

ΓΑΛΑΞΙΑΣ

094116278

ΠΕΝΤΕ Α.Ε. ΓΑΛΑΞΙΑΣ

6

MY MARKET

094062259

MY MARKET ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ - ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

7

ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

094053607

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

8

LIDL

93683423

Lidl Hellas & Σια ΟΕ

9

BAZAAR Α.Ε

094384144

ΒΑΖΑΑR Α.Ε.

10

BAZAAR ΚΕΡΚΕΤΕΥΣ AEBE

094163901

BAZAAR ΚΕΡΚΕΤΕΥΣ A.E.B.E.

11

STAR MARKET ΜΟΝ ΕΠ

998175656

STAR MARKET ΜΟΝ ΕΠ

12

ΑΓΓΕΛΗ Χ. ΥΙΟΙ Α.Ε. (ΑΓΓΕΛΗΣ Α.Ε.)

092334305

SUPER MARKET ΑΓΓΕΛΗΣ

13

ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ

094185561

ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

14

ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ

094247924

ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε.SUPER MARKET

15

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΕΕ

094098834

ΑΦΡΟΔΙΤΗ Α.Ε.Ε.

16

ΓΟΥΝΤΣΙΔΗΣ Α.Ε.

094120138

ΓΟΥΝΤΣΙΔΗΣ Α.Ε.

17

ΜΟΥΡΓΗ Π. ΑΦΟΙ Α.Ε

094314572

ΑΦΟΙ Π. ΜΟΥΡΓΗ Α.Ε.

18

ΞΕΝΟΣ A.E.

081662878

ΞΕΝΟΣ A.E.

19

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣ. Α.Ε

094093840

ΒΑΣ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε. SUPER MARKET

20

ΠΤΟΛΕΜΑΪΣ ΕΠΕ

095147763

ΠΤΟΛΕΜΑΙΣ ΕΠΕ

21

ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ Γ. ΑΒΕΕ

099664075

Γ .ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

22

ΠΙΤΣΙΑΣ ΑΕ

997995789

ΠΙΤΣΙΑΣ ΑΕ

23

ΜΙΧΑΗΛ Σ & ΥΙΟΙ ΑΕ

081083242

ΜΙΧΑΗΛ Σ & ΥΙΟΙ ΑΕ

24

ΤΕΡΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Ε.Ε.

091427862

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΡΖΗΣ Α.Ε.Ε.

25

ΥΠΕΡ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΙΚΕ

801072425

ΥΠΕΡ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΙΚΕ

26

ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.Β.Ε.

998651388

ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.Β.Ε.

27

ΛΕΩΝ Α.Ε. ΠΛΕΣΣΑΣ

998198461

ΛΕΩΝ ΑΕ

28

KOSMOPLUS AE

997615110

ΚΟΣΜΟΠΛΑΣ Α.Ε.

29

ΤΣΙΤΣΙΜΟΙΡΗΣ Μ&Δ Ο.Ε

999675058

ΤΣΙΤΣΙΜΟΙΡΗΣ Μ&Δ Ο.Ε

30

ΥΙΟΙ Α. ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗ

099561800

ΥΙΟΙ Α. ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗ

31

Ι&Φ ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ

094204475

Ι&Φ ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ

32

FAMILY MARKET AE

800364320

FAMILY SUPER MARKET A.E.

33

ΕΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΠΕ

800450850

ΕΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΠΕ

34

ΚΑΝΤΖΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΕΒΕ

092651753

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΑΝΤΖΑΣ Α.Ε.Β.Ε.

35

MARKET IN

998771189

MARKET IN A.E.B.E.

36

ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΑΕ

094262442

ΠΑΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.

37

Β. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΑΕ

094215152

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ Α.Ε.

38

362 GROCERY

800989147

362 Grocery Α.Ε.

39

ΧΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ - ECONOMY MARKET

800473026

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΧΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ

40

ΕΚΕΜΣ - ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ

090070164

Ε.Κ.Ε.Μ.Σ

41

ΓΕΝ. ΠΟΝ. - ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

090047197

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

42

SUPER MARKET ΠΑΠΠΟΥ

999874416

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΠΑΠΠΟΥ Α.Ε.

43

ΤΑΧΛΙΑΜΠΟΥΡΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

043874342

ΤΑΧΛΙΑΜΠΟΥΡΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

44

ΑΡΑΠΗΣ ΜΑΡΚΕΤ ΕΠΕ

081096643

ΑΡΑΠΗΣ ΜΑΡΚΕΤ ΕΠΕ

45

e-food market

099938644

INKAT AE

46

E-fresh

800665675

E-fresh SMPC

47

4all

801510104

ΠΥΞΙΔΑ ΜΑΡΚΕΤ Ο.Ε.

48

ΑΦΟΙ Γ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ Ε.Π.Ε.

095171204

ΑΦΟΙ Γ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ Ε.Π.Ε.

49

ΕΛΙΤ ΕΠΕ

095750830

ΕΛΙΤ ΕΠΕ

50

4Μ ΜΑΡΚΕΤΣ Α.Ε.Ε.

800465653

4Μ ΜΑΡΚΕΤΣ Α.Ε.Ε.

51

ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ

099282976

ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ

52

ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ Ν. Ο.Ε.

998163111

ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ Ν. Ο.Ε.

53

ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΕΕ

999272988

ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΕΕ

54

ΔΙΑΣ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.Ε

999272990

ΔΙΑΣ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.Ε

55

ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

44590158

ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

56

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΕ

997429638

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΕ

57

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

081149247

ΠΑΠΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ

58

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

997614600

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

59

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

092308730

Κ. ΧΑΡΤΟΜΑΤΣΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.

60

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

801258649

THE MARKET E.E

61

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

045258227

ΜΠΟΖΗΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ

62

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

135725745

ΣΤΟΪΚΟΣ ΑΡΙΣΤΟΣ

63

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

800434492

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΡΚΕΤ & ΣΙΑ ΕΕ

64

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

046718688

ΑΡΑΒΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

65

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

045501730

ΤΣΕΡΒΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

66

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

997826910

Γ. ΜΑΥΡΟΥΔΗ - Ν. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ Ο.Ε.

67

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

041347699

ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

68

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

035744793

ΛΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

69

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

801951167

Γ. ΚΟΤΣΙΑΝΤΩΝΙΟΥ - Ε. ΧΙΟΝΙΔΗ Ο.Ε.

70

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

046341579

ΜΠΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

71

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

099379909

ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΠΑΖΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

72

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

802016437

ΔΗΜΟΓΙΩΡΓΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

73

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

800745626

GOLD OLIVE ΙΚΕ

74

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

999315667

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

75

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

801551749

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

76

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

801396770

ΟΚ ΣΤΟΡΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

77

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

997717140

ΟΚ ΣΤΟΡΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Ε.Π.Ε.

78

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

997447515

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

79

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

998546552

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΤ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

80

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

800560632

OK ANYTIME MARKET ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ι.Κ.Ε.

81

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

999323526

Π. ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

82

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

999097715

ΚΩΣΤΑΣ Γ.ΘΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

83

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

999242136

ΜΙΧΑΗΛ ΦΩΤΕΙΝΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ Ο.Ε.

84

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

999097868

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

85

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

999324467

ΖΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΤΙΑΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.

86

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

998881342

ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ & ΣΙΑ Ο.Ε.

87

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

999243145

ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

88

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

999012146

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΗΣ – ΒΑΖΙΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

89

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

998811087

ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

90

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

999057361

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ

91

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

998329293

ΚΟΡΚΙΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.

92

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

998811653

ΒΛΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ Π.- Ι.ΒΛΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.

93

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

998627733

Γ.ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

94

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

998627782

Α.ΖΑΓΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

95

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

998412040

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - ΚΑΒΑΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ο.Ε.

96

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

998092088

ΑΓΑΘΗ ΧΑΡΙΣΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.

97

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

998039265

ΑΦΟΙ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ Ο.Ε.

98

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

998412654

Μ.ΜΑΓΚΑΝΑΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

99

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

998355182

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΖΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

100

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

997942410

Μ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

101

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

997684350

ΚΑΣΙΔΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

102

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

998627782

Α.ΖΑΓΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

103

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

997702832

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΚΕ

104

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

997887557

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

105

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

115755156

SHOFITI KICO

106

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

997717140

ΟΚ ΣΤΟΡΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Ε.Π.Ε.

107

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

997779405

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ & ΣΙΑ .Ε.Ε.

108

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

997890795

ΕΛ.ΤΣΑΓΓΟΥΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

109

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

998025899

Ν.ΓΚΟΓΚΟΛΑΚΗΣ - Ε.ΓΚΟΓΚΟΛΑΚΗ Ο.Ε.

110

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

997634197

Ε.ΤΣΟΜΙΔΟΥ - Ε.ΚΡΙΑΤΣΙΩΤΗ Ο.Ε.

111

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

997507368

ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΤΣΕΛΕΝΤΗ ΜΑΡΙΑ Ο.Ε.

112

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

997752510

ΚΟΥΡΟΥΒΑΝΗΣ ΠΑΝ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ.

113

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

997487501

Ν.ΖΟΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

114

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

997468037

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

115

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

998627782

Α.ΖΑΓΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

116

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

997752325

ΠΑΝΤΕΡΜΑΛΗΣ Δ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

117

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

997666620

ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ Γ - ΜΠΡΟΥΖΗ Α.ΟΕ

118

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

997646227

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗΣ Ο.Ε.

119

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

998004413

ΔΞ ΙΖΙ ΜΑΡΚΕΤ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

120

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

997717140

ΟΚ ΣΤΟΡΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Ε.Π.Ε.

121

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

997336876

Δ.ΞΥΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

122

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

999241521

Α.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

123

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

115755156

SHOFITI KICO LLUKA

124

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

997165364

ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε

125

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

069151154

ΤΣΙΑΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

126

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

041608150

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

127

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

045817515

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

128

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

997337781

Ε.ΖΑΓΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

129

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

998330488

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

130

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

997717140

ΟΚ ΣΤΟΡΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Ε.Π.Ε.

131

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

035772153

ΧΗΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

132

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

998923792

ΓΑΙΟΔΟΜΗ Α.Τ.Κ.Ξ.Ε.

133

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

997305840

ΚΑΣΙΔΩΝΗΣ Ε. - ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ Α. Ο.Ε.

134

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

997717140

ΟΚ ΣΤΟΡΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Ε.Π.Ε.

135

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

801979312

G & G GROUP Ε.Ε.

136

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

998412040

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - ΚΑΒΑΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ο.Ε.

137

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

997469765

ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ε.Ε.

138

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

135350840

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΟΞΑ

139

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

800845324

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΚΡΟΥΠ ΜΑΡΚΕΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

140

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

997717140

ΟΚ ΣΤΟΡΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Ε.Π.Ε.

141

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

800896348

SMART MARKET Ε.Ε

142

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

800902833

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε.

143

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

800864399

ΦΟΥΡΑΚΗ Ε. ΕΛΕΝΗ Ε.Ε

144

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

800970798

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

145

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

106954737

ΘΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

146

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

800864399

ΦΟΥΡΑΚΗ Ε. ΕΛΕΝΗ Ε.Ε

147

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

800973764

ΑΖΑΡΗΣ ΕΕ

148

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

801008218

ΚΑΕΓΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

149

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

998547524

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

150

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

997434009

ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΗΚΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

151

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

041608150

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

152

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

076076140

ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΡΟΥΧΑ

153

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

999759696

Ι.ΝΙΚΟΛΟΡΗ & ΣΙΑ ΟΕ

154

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

999885719

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

155

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

997408169

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Γ.ΑΝΤ.& ΣΙΑ ΕΕ

156

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

998107113

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ

157

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

800851320

ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Ι.Κ.Ε.

158

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

998412040

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - ΚΑΒΑΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ο.Ε.

159

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

801174104

Α.ΤΣΙΑΜΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ

160

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

039279360

ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

161

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

129952673

ΝΤΟΥΞΗΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

162

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

801218338

ΒΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛ.- ΠΑΥΛΑΚΗ ΕΙΡ. Ο.Ε.

163

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

125485958

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

164

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

997944612

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ

165

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

801266940

FOODS MARKET E.E.

166

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

999028722

Α. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ

167

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

119743935

ΖΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝ.ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ

168

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

997717140

ΟΚ ΣΤΟΡΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Ε.Π.Ε.

169

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

033835413

ΚΟΡΔΑΣ ΗΛΙΑΣ

170

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

997717140

ΟΚ ΣΤΟΡΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Ε.Π.Ε.

171

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

801412608

D.M.N. MARKET E.E.

172

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

999057698

Α.Γ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

173

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

050931890

ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

174

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

801522938

FOOD 4ALL O.E.

175

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

801674288

ΧΡΙΣΖΙΝΑ Ε.Ε.

176

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

998170790

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΤ.ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ε.Ε.

177

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

997165364

ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

178

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

125158277

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΤΟΥΛΗΣ

179

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

801642230

Α.ΔΑΝΗΛΑΤΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ

180

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

801626137

ΑΘ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΗΣ Ε.Ε.

181

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

999759696

Ι.ΝΙΚΟΛΟΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

182

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

120158135

ΣΤΕΡΓΙΟΥ Χ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

183

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

998092088

ΑΓΑΘΗ ΧΑΡΙΣΗ & ΣΙΑ ΟΕ

184

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

099486125

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΙΑΠΑΤΟΡΗΣ ΚΑΙ ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΑΛΛΙΟΥ Ο.Ε.

185

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

801803908

FOOD 4U Ο.Ε.

186

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

099238351

ΠΙΠΕΡΗΣ Α.Ε.

187

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

099238351

ΠΙΠΕΡΗΣ ΑΕ

188

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

081980101

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ

189

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

999546304

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

190

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

801884962

SUPER MARKET PLACE EE

191

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

801948697

D.M.D.A. SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

192

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

999017500

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ.ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

193

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

044780126

ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

194

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

997508090

Α.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε

195

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

802075449

ΘΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

196

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

045576137

ΤΣΟΥΡΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

197

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

998923792

ΓΑΙΟΔΟΜΗ Α.Τ.Κ.Ξ.Ε.

198

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

147505740

YANEVA GALYA

199

ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜARKET

802038558

EML I.K.E.

200

ΑΡΑΠΗΣ ΜΑΡΚΕΤ ΕΠΕ

801876415

AP REAL Α.Ε.

201

ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ

801243869

ΧΡ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε

202

ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ

997182084

ΚΑΡΤΣΑΓΚΟΥΛΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Α.Ε.

203

ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ

037878883

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

204

ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ

997949171

Πλιώτας Νικόλαος & Σια Ο.Ε

205

ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ

800787654

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΚΕ

206

ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ

801118192

Κ.ΛΙΑΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

207

ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ

053893769

ΧΡΥΣΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ

208

ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ

997551080

ΛΟΥΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ

209

ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ

800817640

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

210

ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ

154266394

ΚΟΤΣΟΡΕ ΜΑΡΙΑ ΑΡΓΥΡΩ ΙΚΕ

211

ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ

028735898

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

212

ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ

094376931

ΧΑΤΖΗΑΜΑΛΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι.Κ.Ε.

213

ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ

800769490

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΙΑΤΟΥ Ο.Ε.

214

ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ

099190989

ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΗ ΑΦΟΙ ΙΚΕ

215

ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ

801101124

ΜΑΒΑ MARKET ΙΚΕ

216

ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ

999698477

ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε

217

ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ

094271149

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΩΑΝΝΗ ΧΡ.ΣΠΑΝΟΥ ΑΕ

218

ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ

800500555

ΜΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

219

ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ

801663735

ARKO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ)

220

ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ

802076827

PMSM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

221

ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ

802094937

SIGMA ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ Ι.Κ.Ε.

222

ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ

081320854

ΓΙΩΤΑ.ΑΡ.ΑΝΤΖΟΥΛΗ Ι.ΚΩΝ.ΚΡΕΤΣΗΣ ΟΕ

223

ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ

800205345

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε

224

ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ

094271149

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΩΑΝΝΗ ΧΡ.ΣΠΑΝΟΥ ΑΕ

225

ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ

094376931

ΧΑΤΖΗΑΜΑΛΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι.Κ.Ε.

226

ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ

094271149

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΩΑΝΝΗ ΧΡ.ΣΠΑΝΟΥ ΑΕ

227

ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ

94271149

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΩΑΝΝΗ ΧΡ. ΣΠΑΝΟΥ Α.Ε

228

ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ

094271149

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΩΑΝΝΗ ΧΡ.ΣΠΑΝΟΥ ΑΕ

229

ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ

999698477

ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε

230

ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ

800808330

ΡΑΦΑΗΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

231

ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ

094391608

Α.Δ. ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ ΑΕ

232

ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ

801663735

ARKO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε

233

ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ

801663735

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ARKO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

234

ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ

128108949

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

235

ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ

099562716

ΑΦΟΙ ΒΑΣΑΛΑΚΗ Ο.Ε

236

ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ

801538924

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ Ι Κ Ε

237

ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ

800687194

TRADE LINK ΜΟΝ. ΕΠΕ

238

ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ

801617301

Μ. ΓΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε

239

ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ

801634008

ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε

240

ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ

801659826

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΤΣΑΒΟΣ Ι.Κ.Ε

241

ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ

802094439

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ Ι.Κ.Ε.

242

ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ

998964043

Κ. ΜΠΑΤΣΩΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

243

ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ

801839106

MARKET Ι.Κ.Ε

244

ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ

998629265

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΕΡΤΣΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ

245

ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ

081320854

ΑΝΤΖΟΥΛΗΣ ΚΡΕΤΣΗΣ ΑΕ

246

ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ

801058340

ΦΡΕΣΚΟΝ ΜΑΡΚΕΤ ΙΚΕ

247

ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ

801058340

ΦΡΕΣΚΟΝ ΜΑΡΚΕΤ ΙΚΕ

248

ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ

800349722

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΟΥΡΕΝΤΗΣ ΜΟΝ.ΕΠΕ

249

ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ

099562716

ΑΦΟΙ ΒΑΣΑΛΑΚΗ Ο.Ε

250

ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ

999366538

ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ ΟΕ

251

ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ

091237901

A. & I. Γ. & L. ΜΑΝΙΚΑΣ ΟΕ

252

ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ

045854191

ΜΠΕΞΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

253

ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ

48127478

ΦΑΤΟΥΡΟΣ Ν ΙΩΑΝΝΗΣ

254

ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ

801292274

ΜΑΡΜΑΡΙ ΜΑΡΚΕΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

255

ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ

801470986

ΚΡΗΤΙΚΑ ΜΑΡΚΕΤ ΙΚΕ

256

ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ

999694429

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΑΝΙΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

257

ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ

801555275

ENDEKA MARKET OE

258

ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ

99236100

ΑΡΚΑΔΙΝΟΣ ΑΞΤΕΕ

259

ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ

099129331

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΛΛΟΣ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΟΥΡΙΚΑ & ΣΙΑ Ο.Ε

260

ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ

54080302

Δ. Γ. ΠΑΝΑΓΟΣ

261

ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ

065329572

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

262

ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ

801836313

ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ Κ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΚΕ

263

ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ

801233004

Α.Δ.ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ ΑΕ

264

ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ

801678367

ΣΟΥΠΕΡ ΜΡΚΕΤ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

265

ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ

997256145

D.TSOLOS & D.TSEGOY OE

266

ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ

93258246

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

267

ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ

801470986

ΚΡΗΤΙΚΑ ΜΑΡΚΕΤ ΙΚΕ

268

ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ

800057020

ΣΤΑΜ.ΚΑΡΝΑΒΑΣ& ΣΙΑ ΟΕ

269

ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ

800057020

ΣΤΑΜ.ΚΑΡΝΑΒΑΣ& ΣΙΑ ΟΕ

270

ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ

800057020

ΣΤΑΜ.ΚΑΡΝΑΒΑΣ& ΣΙΑ ΟΕ

271

ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ

801478671

RUSHAJ VASIL ΓΕΝΙΚΗ EMΠΟΡΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΚΕ

272

ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ

802114928

Α .ΜΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

273

ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ

801548837

ΔΙΡΟΣ ΜΑΡΚΕΤ ΙΚΕ

274

ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ

800205345

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ

275

ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ

801632992

ΦΑΡΜΕΡΣ ΙΚΕ

276

ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ

096002904

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΣ Α.Ε.

277

ΣΥΝ.ΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΕΡ ΑΕ

996722071

ΚΟΜΒΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

278

ΣΥΝ.ΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΕΡ ΑΕ

996722071

Α.ΓΟΓΟΝΗ Κ Κ.ΜΑΝΟΥ

279

ΣΥΝ.ΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΕΡ ΑΕ

996722071

ΣΤΑΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ - ΡΕΘΥΜΝΟ

280

ΣΥΝ.ΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΕΡ ΑΕ

996722071

ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ

281

ΣΥΝ.ΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΕΡ ΑΕ

996722071

ΣΟΥΔΑ

282

ΣΥΝ.ΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΕΡ ΑΕ

996722071

ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ

283

ΣΥΝ.ΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΕΡ ΑΕ

996722071

ΠΑΧΛΑ-ΡΕΘΥΜΝΟ

284

ΣΥΝ.ΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΕΡ ΑΕ

996722071

ΚΙΣΣΑΜΟΥ 114

285

ΣΥΝ.ΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΕΡ ΑΕ

996722071

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ KYΠΡΟΥ

286

ΣΥΝ.ΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΕΡ ΑΕ

996722071

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ -ΡΕΘΥΜΝΟ

287

ΣΥΝ.ΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΕΡ ΑΕ

996722071

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

288

ΣΥΝ.ΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΕΡ ΑΕ

996722071

ΠΥΡΓΙΑ ΚΙΣΣΑΜΟΥ -ΚΑΣΤΕΛΙ 1

289

ΣΥΝ.ΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΕΡ ΑΕ

996722071

ΜΑΛΕΜΕ

290

ΣΥΝ.ΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΕΡ ΑΕ

996722071

ΚΝΩΣΣΟΥ

291

ΣΥΝ.ΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΕΡ ΑΕ

996722071

ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ

292

ΣΥΝ.ΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΕΡ ΑΕ

996722071

ΕΛΥΡΟΥ 21

293

ΣΥΝ.ΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΕΡ ΑΕ

996722071

ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

294

ΣΥΝ.ΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΕΡ ΑΕ

996722071

ΠΛΑΤΕΙΑ 1866

295

ΣΥΝ.ΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΕΡ ΑΕ

996722071

ΔΑΓΚΛΗ & ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗ

296

ΣΥΝ.ΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΕΡ ΑΕ

996722071

ΚΑΛΥΒΕΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

297

ΣΥΝ.ΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΕΡ ΑΕ

996722071

ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ Κ ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ

298

ΣΥΝ.ΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΕΡ ΑΕ

996722071

62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ

299

ΣΥΝ.ΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΕΡ ΑΕ

996722071

Λ. ΚΑΖΑΤΖΑΚΗ- ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟ

300

ΣΥΝ.ΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΕΡ ΑΕ

996722071

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 41 - ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

301

ΣΥΝ.ΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΕΡ ΑΕ

996722071

ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ - ΡΕΘΥΜΝΟ

302

ΣΥΝ.ΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΕΡ ΑΕ

996722071

ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΗ 19 - ΛΕΝΤΑΡΙΑΝΑ

303

ΣΥΝ.ΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΕΡ ΑΕ

996722071

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ

304

ΣΥΝ.ΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΕΡ ΑΕ

996722071

ΠΛΑΤΕΙΑ ΧΟΡΤΑΤΣΩΝ

305

ΣΥΝ.ΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΕΡ ΑΕ

996722071

Κ.ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

306

ΣΥΝ.ΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΕΡ ΑΕ

996722071

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ

307

ΣΥΝ.ΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΕΡ ΑΕ

996722071

ΚΙΣΣΑΜΟΣ- ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

308

ΣΥΝ.ΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΕΡ ΑΕ

996722071

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΧΑΝΙΑ

309

ΣΥΝ.ΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΕΡ ΑΕ

996722071

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ - ΡΕΘΥΜΝΟ

310

ΣΥΝ.ΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΕΡ ΑΕ

996722071

ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 27

311

ΣΥΝ.ΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΕΡ ΑΕ

996722071

ΚΥΔΩΝΙΑΣ 136

312

ΣΥΝ.ΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΕΡ ΑΕ

996722071

ΚΑΣΤΕΛΙ 2 - ΑΓΟΡΑ

313

CRM ΑΡΙΑΔΝΗ

103676961

ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΟΥ

314

CRM ΑΡΙΑΔΝΗ

45745632

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

315

CRM ΑΡΙΑΔΝΗ

114292516

ΒΙΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ

316

CRM ΑΡΙΑΔΝΗ

998295840

ΒΙΣΤΗ ΑΦΟΙ ΟΕ

317

CRM ΑΡΙΑΔΝΗ

52742214

ΓΑΒΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

318

CRM ΑΡΙΑΔΝΗ

118910191

ΔΡΕΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

319

CRM ΑΡΙΑΔΝΗ

997530267

ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ "SUPER MARKET ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ "

320

CRM ΑΡΙΑΔΝΗ

71567787

ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

321

CRM ΑΡΙΑΔΝΗ

81583144

ΚΑΓΙΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ

322

CRM ΑΡΙΑΔΝΗ

800595423

ΚΑΛΛΕΡΓΗ Α.Κ.

323

CRM ΑΡΙΑΔΝΗ

118930767

ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

324

CRM ΑΡΙΑΔΝΗ

33379396

ΚΑΤΣΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

325

CRM ΑΡΙΑΔΝΗ

51898014

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

326

CRM ΑΡΙΑΔΝΗ

999979017

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΜΜ. ΜΑΝΙΩΡΟΥ

327

CRM ΑΡΙΑΔΝΗ

43578100

ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

328

CRM ΑΡΙΑΔΝΗ

61984145

ΚΟΥΖΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

329

CRM ΑΡΙΑΔΝΗ

123655620

ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

330

CRM ΑΡΙΑΔΝΗ

62214357

ΜΠΑΡΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

331

CRM ΑΡΙΑΔΝΗ

801032624

ΡΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝ.ΜΟΝ ΙΚΕ

332

CRM ΑΡΙΑΔΝΗ

103809239

ΖΕΡΒΑΚΑΚΗ ΣΤ. ΠΕΛΑΓΙΑ

333

CRM ΑΡΙΑΔΝΗ

44822588

ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

334

CRM ΑΡΙΑΔΝΗ

43069629

ΜΑΣΤΡΑΧΑ ΑΝΤΩΝΙΑ

335

CRM ΑΡΙΑΔΝΗ

74773910

ΜΗΛΟΛΙΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

336

CRM ΑΡΙΑΔΝΗ

45644218

ΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

337

CRM ΑΡΙΑΔΝΗ

56411139

ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

338

CRM ΑΡΙΑΔΝΗ

103809971

ΠΑΤΣΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

339

CRM ΑΡΙΑΔΝΗ

100107980

ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

340

CRM ΑΡΙΑΔΝΗ

64123904

ΠΙΠΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

341

CRM ΑΡΙΑΔΝΗ

43068381

ΣΤΙΒΑΚΤΑΚΗ -ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

342

CRM ΑΡΙΑΔΝΗ

76944654

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

343

CRM ΑΡΙΑΔΝΗ

168740673

ΤΣΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

344

CRM ΑΡΙΑΔΝΗ

103650503

ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

345

CRM ΑΡΙΑΔΝΗ

103688321

ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ

346

CRM ΑΡΙΑΔΝΗ

123698053

ΠΑΡΘΕΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

347

CRM ΑΡΙΑΔΝΗ

114274420

ΜΟΥΡΤΖΑΚΗ ΧΑΡ.ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

348

CRM ΑΡΙΑΔΝΗ

70996037

ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

349

CRM ΑΡΙΑΔΝΗ

168740095

ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΑΡΓΥΡΗ

350

CRM ΑΡΙΑΔΝΗ

801791390

KOWALCZYK IKE

351

CRM ΑΡΙΑΔΝΗ

72602534

ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ

352

CRM ΑΡΙΑΔΝΗ

103510426

ΦΕΤΦΑΤΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

353

CRM ΑΡΙΑΔΝΗ

801555171

ΡΟΥΣΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ι.Κ.Ε.

354

CRM ΑΡΙΑΔΝΗ

44833007

ΤΥΛΛΙΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

355

CRM ΑΡΙΑΔΝΗ

42546938

ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ

356

CRM ΑΡΙΑΔΝΗ

73948057

ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

357

CRM ΑΡΙΑΔΝΗ

999361358

ΜΠΟΥΛΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΕΕ

358

CRM ΑΡΙΑΔΝΗ

128306794

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΝΝΑ

359

CRM ΑΡΙΑΔΝΗ

64582580

ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

360

CRM ΑΡΙΑΔΝΗ

44670761

ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

361

CRM ΑΡΙΑΔΝΗ

82655302

ΑΦΟΙ ΚΑΒΟΥΣΑΝΟΥ ΟΕ

362

CRM ΑΡΙΑΔΝΗ

47834058

ΖΑΧΑΡΙΑ ΔΙΑΛΥΝΑ ΜΑΡΙΑ

363

CRM ΑΡΙΑΔΝΗ

61004829

ΚΟΚΟΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ

364

CRM ΑΡΙΑΔΝΗ

53742906

ΛΙΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

365

CRM ΑΡΙΑΔΝΗ

82163006

ΜΕΘΥΜΑΚΗΣ Δ. - ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ Ι. ΟΕ

366

CRM ΑΡΙΑΔΝΗ

140023809

ΠΙΠΕΡΑΚΗΣ Α. ΙΩΑΝΝΗΣ

367

CRM ΑΡΙΑΔΝΗ

801649636

ΤΟ ΚΗΠΟΥΛΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

368

CRM ΑΡΙΑΔΝΗ

146413699

ΜΑΝΙΑΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

369

CRM ΑΡΙΑΔΝΗ

124494619

ΒΟΥΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

370

CRM ΑΡΙΑΔΝΗ

52990062

ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ

371

CRM ΑΡΙΑΔΝΗ

137489149

ΒΑΣΙΛΑΚΗ Κ. ΙΩΑΝΝΑ

372

CRM ΑΡΙΑΔΝΗ

801995754

ΚΛΑΔΟΣ FRUITS A.E ΥΠΟΚ/ΜΑ

373

CRM ΑΡΙΑΔΝΗ

113623465

ΚΟΥΜΙΩΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

374

CRM ΑΡΙΑΔΝΗ

131452667

ΚΟΥΡΜΟΥΛΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜ.

375

CRM ΑΡΙΑΔΝΗ

999622330

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΑΕΕ

376

CRM ΑΡΙΑΔΝΗ

113645482

ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ.

377

CRM ΑΡΙΑΔΝΗ

124470228

ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

378

CRM ΑΡΙΑΔΝΗ

28443773

ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

379

CRM ΑΡΙΑΔΝΗ

800850150

ΧΑΜΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

380

CRM ΑΡΙΑΔΝΗ

801265444

SEVENDAYS ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

381

CRM ΑΡΙΑΔΝΗ

801007302

ΧΑΜΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΘΕΜΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

382

CRM ΑΡΙΑΔΝΗ

801991221

RETAIL ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

383

CRM ΑΡΙΑΔΝΗ

802043808

SEVENDAYS BEACH E.E

384

CRM ΑΡΙΑΔΝΗ

53944332

ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

385

CRM ΑΡΙΑΔΝΗ

164279416

ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

386

CRM ΑΡΙΑΔΝΗ

149607010

ΤΡΟΥΛΙΝΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ

387

CRM ΑΡΙΑΔΝΗ

159591051

ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΡΑΦΑΗΚ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

388

CRM ΑΡΙΑΔΝΗ

100094076

ΣΩΠΑΣΟΥΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

389

CRM ΑΡΙΑΔΝΗ

801819408

MINI ANYTIME STORES OE

390

CRM ΑΡΙΑΔΝΗ

96000290

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

391

CRM ΑΡΙΑΔΝΗ

44315345

ΚΑΖΑΖΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ

392

CRM ΑΡΙΑΔΝΗ

41926507

ΣΓΟΥΡΟΜΑΛΗ – ΣΧΟΙΝΟΠΛΟΚΑΚΗ ΑΙΚ.

393

CRM ΑΡΙΑΔΝΗ

100602167

ΤΡΟΥΛΑΚΗ ΕΡΑΣΜΙΑ

394

CRM ΑΡΙΑΔΝΗ

50255940

ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

395

CRM ΑΡΙΑΔΝΗ

66840882

ΛΙΜΟΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ

396

CRM ΑΡΙΑΔΝΗ

94262362

Ε.ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΕΕ

397

CRM ΑΡΙΑΔΝΗ

94483644

KRETA LOGISTICS AE

398

CRM ΑΡΙΑΔΝΗ

136428933

ΜΠΥΡΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ

399

CRM ΑΡΙΑΔΝΗ

997321980

ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε.

400

PRAXIS

998089809

ΙΝΣΤΟΡΣ Ε.Π.Ε

401

ΦΑΙΣΤΟΣ

158669684

ΜΠΑΓΟΡΔΑΚΗΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ

402

ΦΑΙΣΤΟΣ

99466777

ΚΑΡΓΙΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜ.& ΣΙΑ ΟΕ

403

ΦΑΙΣΤΟΣ

103267956

ΣΠΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

404

ΦΑΙΣΤΟΣ

103293415

ΨΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ